Uchwały Walnego

ABC działkowca ROD „POLANA” w Bydgoszczy

Każdy użytkownik uprawniony do korzystania z działki w ROD „Polana” w Bydgoszczy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o ROD, statutu PZD, regulaminu ROD oraz uchwał podejmowanych na walnych zebraniach członków PZD w ROD „Polana”. Poniżej zamieszczone są uchwały dotyczące wszystkich działkowców.

Przypominamy również o umieszczeniu tabliczki z numerem działki w widocznym miejscu oraz obowiązku parkowania samochodów na użytkowanej działce lub wyznaczonych parkingach. Obowiązuje całkowity zakaz parkowania na alejkach.

UCHWAŁA Nr  15/2019 z dnia 13.04.2019 r.

w sprawie  ustalenia wysokości i terminu wnoszenia zaliczkowych wpłat na poczet zadania inwestycyjnego pod nazwą: budowa sieci kanalizacyjnej ogrodu.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze na podstawie § 64 pkt 8 statutu PZD uchwala konieczność wpłat zaliczek na realizację zadania inwestycyjnego. Przypadającą na jednego działkowca zaliczkę ustala się w kwocie:
w roku 2019 – 1000,00 zł, płatną w terminie do 31.12.2019 r.
w roku 2020 – 1000,00 zł, płatną w terminie do 31.12.2020 r.
w roku 2021 – 1000,00 zł, płatną w terminie do 31.12.2021 r.
w roku 2022 – 1000,00 zł, płatną w terminie do 31.12.2022 r.
Kwoty wyszczególnione w § 1 należy wpłacić na rachunek funduszu rozwoju ROD. Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę.

UCHWAŁA Nr  20/2017 z dnia 08.04.2017 r.

w sprawie ustalenia zasad zablokowania dostaw energii i wysokości opłaty przyłączeniowej

Walne zebranie członków ROD „POLANA” w Bydgoszczy na podstawie Uchwały nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych, postanawia zablokować dostawę energii elektrycznej do działek, których użytkownicy nie uiszczają opłaty za zużytą energię albo opłaty energetycznej w wyznaczonym terminie.

Opóźnienie w opłatach trwające ponad 14 dni od wskazanego terminu, stanowi podstawę do wystawienia jednokrotnego wezwania do zapłaty. Brak wpłaty w wyznaczonym kolejnym terminie spowoduje natychmiastowe odłączenie dostaw energii do działki.

Ustala się opłatę przyłączeniową związaną z wyłączeniem i ponownym podłączeniem energii elektrycznej do  działki w wysokości 100,00 zł.

Ponowne podłączenie energii nastąpi po całkowitym uregulowaniu należności, tj. zaległości w opłatach i opłaty przyłączeniowej.

UCHWAŁA Nr  18/2017 z dnia 08.04.2017 r.

w sprawie  ustalenia wysokości zaliczkowych wpłat na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: budowa sieci kanalizacyjnej ogrodu.

Walne zebranie sprawozdawcze na podstawie § 64 pkt 8 statutu PZD uchwala konieczność wpłat zaliczek na realizację zadania inwestycyjnego. Przypadającą na jednego działkowca zaliczkę ustala się w kwocie:
w roku 2017 – 300,00 zł, płatną w terminie do 31.12.2017 r.
w roku 2018 – 300,00 zł, płatną w terminie do 31.12.2018 r.
w roku 2019 – 300,00 zł, płatną w terminie do 31.12.2019 r.
w roku 2020 – 300,00 zł, płatną w terminie do 31.12.2020 r.
Kwoty wyszczególnione w § 1 należy wpłacić na rachunek funduszu rozwoju ROD.
Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę.

UCHWAŁA Nr 14/2016 z dnia 16.04.2016 r.

w sprawie inwentaryzacji obiektów i urządzeń znajdujących się na działkach.

Walne zebranie sprawozdawcze postanawia przeprowadzić inwentaryzację obiektów i urządzeń znajdujących się na indywidualnych działkach, dotyczącą wielkości altan i innej zabudowy pod względem ich zgodności z przepisami zawartymi w rozdziale V Regulaminu ROD z dnia 1.10.2015 r. Inwentaryzację przeprowadzi powołana w tym celu komisja w miesiącach czerwiec-sierpień 2016 rok.

UCHWAŁA Nr 13/2016 z dnia 16.04.2016 r.

w sprawie ustalenia zasad zablokowania dostaw energii i wysokości opłaty przyłączeniowej.

Walne zebranie, postanawia zablokować dostawę energii elektrycznej do działek, których użytkownicy nie uiszczają opłaty za zużytą energię albo opłaty energetycznej
w wyznaczonym terminie.

Opóźnienie w opłatach trwające ponad 2 miesiące od wskazanej daty zapłaty (do kolejnego odczytu) stanowi podstawę do zablokowania dostaw energii do działki. O tym fakcie działkowiec zostanie powiadomiony w wysłanym jednokrotnie wezwaniu do zapłaty.

Ustala się opłatę przyłączeniową związaną z wyłączeniem i ponownym podłączeniem energii elektrycznej do  działki w wysokości 100,00 zł.

Ponowne podłączenie energii nastąpi po całkowitym uregulowaniu należności.

UCHWAŁA Nr 12/2016 z dnia 16.04.2016 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z energii elektrycznej.

Walne zebranie sprawozdawcze, wykonując zalecenia zawarte w Uchwale nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej  w rodzinnych ogrodach działkowych zatwierdza i wprowadza regulamin korzystania z energii elektrycznej w ROD „Polana” w Bydgoszczy.

>> Zobacz pełną treść regulaminu <<

UCHWAŁA Nr 9/2016 z dnia 16.04.2016 r.

w sprawie  realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: budowa sieci kanalizacyjnej ogrodu.

Walne zebranie przyjmuje do realizacji na lata 2016-2020 zadanie inwestycyjne pod nazwą:  projekt i budowa sieci kanalizacyjnej ogrodu.

Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania, przypadającej na jednego działkowca w 2016 roku ustala się zaliczkowo w kwocie 500,00 zł, płatną w terminie do 31.12.2016 r.

Wysokość partycypacji na kolejny rok ustalona zostanie na walnym zebraniu 2017 r. Powyższą kwotę należy wpłacić na rachunek pomocniczy ROD, podany w przesłanej opłacie za 2016 r.

UCHWAŁA Nr 14 /2012 z dnia 17.03.2012 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu wykonywania głośnych prac na terenie ogrodu w dni wolne od pracy i święta.

Na podstawie zgłoszonego wniosku, wprowadza się bezwzględny zakaz wykonywania głośnych prac związanych z robotami budowlano-remontowymi, cięciem i piłowaniem drzew, koszeniem trawy, itp. w dni wolne od pracy tj. soboty od godziny 1300, niedziele i święta, a także zachowanie ciszy nocnej w tych okresach.

UCHWAŁA Nr 18 /2011 z dnia 19.03.2011 r.

w sprawie zamontowania zaworu odcinającego wodę na terenie użytkowanej działki wraz ze studzienką.

Walne zebranie sprawozdawcze członków ROD „POLANA” w Bydgoszczy na podstawie przeprowadzonego głosowania postanawia zobligować użytkowników działek na terenie ROD „POLANA” do zamontowania zaworu, wykonania studzienki oraz umieszczenia tabliczki znamionowej na terenie użytkowanej działki do końca 2012 roku.