Uchwały Walnego Zebrania 2022

UCHWAŁA Nr  1/2022

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 26.04.2022 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2021 r.

Walne zebranie sprawozdawcze, działając na podstawie § 64 pkt 1 Statutu PZD, zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej ROD postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu ROD „Polana” za 2021 rok.

§ 2

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr  2/2022

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 26.04.2022 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego ROD za 2021 r.

Walne zebranie sprawozdawcze, działając na podstawie § 64 pkt 3 Statutu PZD oraz wniosku Komisji Rewizyjnej ROD postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe ROD za 2022 rok sporządzone przez zarząd, składające się z:

– bilansu zamykający się po stronie pasywów i aktywów kwotą 3.502.074,62 zł,

– rachunku wyników, wykazującego niedobór finansowy w wysokości 2.111,39 zł,

– sprawozdania z fundusz rozwoju zamykającego się kwotą 2.230.370,87 zł,

– sprawozdania z funduszu oświatowego z nadwyżką w kwocie 4.766,12 zł.

§ 2

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr  3/2022

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 26.04.2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Komisji Rewizyjnej ROD w 2021 roku.

Walne zebranie sprawozdawcze ROD „POLANA”, na podstawie § 64 pkt 2 Statutu PZD postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2021 roku.

§ 2

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 4/2022

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 26.04.2022 r.

w sprawie

 planu pracy na 2022 rok.

Walne zebranie sprawozdawcze ROD „POLANA”, na podstawie § 64 pkt 6 Statutu PZD, postanawia:

§ 1

Przyjąć plan pracy na 2022 rok.

§ 2

Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „POLANA”  w BYDGOSZCZY

PROJEKT PLANU PRACY ZARZĄDU ROD „POLANA”

W 2022 ROKU.

I. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA w zakresie:

 • opracowania bilansu i sprawozdań z działalności finansowej za 2021 rok,
 • opracowania preliminarzy oraz uchwał związanych z funkcjonowaniem ogrodu na 2022,
 • przekazania informacji finansowej oraz wysokości opłat rocznych za działkę wszystkim użytkownikom,
 • organizacji walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD w ogrodzie w możliwym w czasie pandemii terminie,
 • odbywania comiesięcznych zebrań zarządu ogrodu, przygotowania dokumentacji dot. przeniesienia praw do działek i podejmowania działań związanych z ogrodem,
 • administrowania biurem zarządu w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. 900-1400,
 • zapewnienia płynności finansowej i racjonalnej gospodarki finansami ogrodu, windykacja należności oraz terminowe regulowanie zobowiązań,
 • zapewnienia dostaw wody i energii do poszczególnych działek, monitorowanie strat,
 • współpracy z organami PZD wyższego stopnia w zakresie działalności statutowe,
 • współpracy z urzędem miasta i innymi organami w zakresie prawnym i ustawodawczym.

II. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNO-REMONTOWA w tym:

 • bieżąca analiza stanu infrastruktury i urządzeń ogrodu,
 • utrzymanie w należytym stanie technicznym sieci wodociągowej i elektrycznej,
 • prowadzenie niezbędnych modernizacji i remontów infrastruktury ogrodu,
 • niezwłoczne usuwanie powstałych awarii,
 • koordynowanie działań komisji inwestycyjnej w zakresie kanalizacji ogrodu.

III. ZAGOSPODAROWANIE OGRODU I DZIAŁEK obejmujące:

 • monitorowanie i przeciwdziałanie zamieszkania całorocznego,
 • podejmowanie działań w zakresie budowy ponadnormatywnych altan,
 • przeprowadzanie przeglądów ogrodu i działek,

IV. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA, w tym:

 • aktualizacja strony internetowej,
 • aktualizacja ogłoszeń w gablotach informacyjnych,
 • bieżące informowanie o działalności organizacyjnej PZD i zarządu ogrodu.

V. UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI, w tym:

 • organizowanie i nadzorowanie wywozu odpadów komunalnych,
 • monitorowanie segregacji śmieci, w celu wypracowania optymalnych rozwiązań związanych z wprowadzaniem nowych zasad segregacji,
 • kontynuowanie ochrony ogrodu,
 • ubezpieczenie majątku trwałego,
 • dbanie o estetyczny wygląd terenów wspólnych ogrodu i przejezdność alejek ogrodowych.

Przyjęty  Uchwałą nr 16/2022 Zarządu ROD „Polana” z dnia 23.02.2022.


UCHWAŁA Nr 5/2022

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 26.04.2022 r.

w sprawie podwyższenia kwoty przeznaczonej

na świadczenia pieniężne i nagrody

wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD.

            Walne zebranie sprawozdawcze działając na podstawie § 64 pkt 6 i 7 Statutu PZD oraz § 5 ust. 3 Uchwały nr 5/XXV/2018 Krajowej Rady PZD z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zasad wynagradzania za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w rodzinnych ogrodach działkowych, postanawia:

§ 1

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na świadczenia i nagrody na rok kalendarzowy 2022 ustalić na łączną kwotę 71.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).

§ 2

Decyzje o podziale środków zgodnie z § 6 i § 7 cytowanej uchwały powierzyć Zarządowi ROD, który po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej podejmie stosowne uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 6/2022

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 26.04.2022 r.

w sprawie częściowego pokrycia

kosztów eksploatacji ogrodu w okresie zimowym

przez działkowców korzystających z infrastruktury przez cały rok.

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze na podstawie uzasadnionego wniosku zarządu ustala opłatę ogrodową przeznaczoną na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w okresie od 1 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. W skład kosztów wchodzi pobór i dostawa wody, usuwanie powstałych awarii, opłata wodna, równanie alejek, segregacja i wywóz odpadów oraz obsługa finansowa. Dodatkowa odpłatność działkowców korzystających z infrastruktury ogrodu przez cały rok wynosi:

– opłata ogrodowa 150,00 zł

– opłata inwestycyjno-remontowa 80,00 zł.

§ 2

Opłaty należy wpłacić w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyliczenie kosztów stanowi załącznik do uchwały.

WNIOSEK ZARZĄDU ROD „POLANA”

na walne zebranie sprawozdawcze członków PZD,

w sprawie częściowego pokrycia kosztów

eksploatacji ogrodu w okresie zimowym

przez działkowców korzystających z infrastruktury przez cały rok.

W reakcji na wielokrotne prośby i wnioski działkowców sezonowych, dotyczące pokrywania przez nich kosztów eksploatacji całorocznej ogrodu, a generowanych przez coraz większą grupę działkowców użytkujących działki całorocznie, zarząd ogrodu na podstawie dokonanych wyliczeń wnioskuje o obciążenie tychże działkowców niektórymi kosztami eksploatacji infrastruktury ogrodu za okres 5 miesięcy tj. od 1 listopada 2021 do 31 marca 2022. Na podstawie zużycia energii elektrycznej na indywidualnych działkach w sezonie zimowym, przyjmujemy 125 działek użytkowanych całorocznie.

Koszty statutowe – dodatkowa kwota 150,00 zł od działki.

Wyliczenia dokonano na podstawie poniesionych kosztów:

energia hydroforni 4156 kW2268,00
opłata wodna PGW za 5 miesięcy1450,00
dozór sieci wodociągowej7200,00
równanie alejek wewnętrznych1320,00
segregacja i dodatkowy wywóz odpadów komunalnych3374,00
obsługa biura, materiały biurowe, znaczki, praca gospodarza2800,00

Razem to kwota 18.412,00 zł.

Koszty remontowe, dodatkowa kwota 80,00 zł od działki.

Wyliczenia dokonano na podstawie wydatków poniesionych na usunięcie awarii:

awaria zasuwy dopływowej odcinającej pompę nr 12693,7015.11.2021
awaria sieci wodociągowej w rejonie VI (działka 619)2959,5020.12.2021
awaria zasuw zasilających rejon VI i VII5239,8001.03.2022

Razem wydatki na usunięcie awarii to 10.893,00 zł.

Opłata ogrodowa nie stanowi czynszu rocznego i nie jest usankcjonowaniem łamania prawa w zakresie zamieszkiwania całorocznego na terenie ogrodu. Jest alternatywą odłączenia dopływu wody w okresie zimowym.

Przyjęto Uchwałą nr 18/2022 Zarządu ROD „Polana”z dnia 23.02.2022 r.


UCHWAŁA Nr 7/2022

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 26.04.2022 r.

w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w 2022 roku.

            Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „POLANA” , na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o rod oraz § 64 pkt 7 Statutu  PZD postanawia:

§ 1

Uchwalić opłatę ogrodową w 2022 roku w kwocie:

1,13 zł/m2 powierzchni użytkowanej działki przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD – w tym 0,10 zł/m2 partycypacji zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 Statutu PZD uchwalona uchwałą nr 2/XII/2021 Krajowej Rady PZD z dnia 9 grudnia 2021 r.

§ 2

Opłata ogrodowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2022 roku w szczególności na:

 1. opłaty za dostawę energii elektrycznej dla ogrodu w kwocie 35.780,00 zł,
 2. pobór i dostawę wody w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej w kwocie 42.290,00 zł,
 3. zarządzanie ogrodem i całoroczne prowadzenie biura w kwocie 85.582,87 zł,
 4. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne w kwocie 14.554,14 zł,
 5. utrzymanie porządku i czystości, remonty i konserwację, usuwane skutków awarii infrastruktury ogrodowej 53.805,21 zł,
 6. działalność organizacyjną w kwocie 75.500,00 zł,
 7. partycypację w kosztach działalności PZD w kwocie 27.150,70 zł.

§ 3

Opłatę ogrodową wskazaną w § 1 i 2 wnoszą wszyscy działkowcy w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 8/2022

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 26.04.2022 r.

w sprawie wysokości opłaty ogrodowej – energetycznej

i terminu jej wnoszenia w 2022 roku.

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „POLANA” , na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o rod oraz § 64 pkt 7 Statutu  PZD oraz Uchwały nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5.11.2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych, postanawia:

§ 1

Na podstawie danych z 2021 roku – w szczególności strat wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniami licznika głównego (619671 kWh), a sumą wskazań wszystkich podliczników (595475 kWh) wynoszących w 2021 roku 24.196 kilowatów ustala się  opłatę energetyczną w kwocie 25,00 zł od działki podłączonej do sieci energetycznej.

§ 2

Opłata energetyczna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu.

§ 3

 1. Opłatę wskazaną w § 1 wnoszą wszyscy działkowcy w ROD, których działki są podłączone do ogrodowej sieci elektrycznej.
 2. Opłatę wnoszą wszyscy działkowcy w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wniosek Zarządu ROD „POLANA”
w sprawie ustalenia wysokości opłaty energetycznej na 2022 rok.


Zgodnie z zapisami Uchwały nr 285/2015 w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych opłata energetyczna jest corocznie uchwalana przez walne zebranie członków ROD. Opłata energetyczna przeznaczona jest w szczególności na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu, opłaty abonamentowej i składnika stałego stawki sieciowej zawartych w rachunku wystawianym przez zakład energetyczny ogrodowi oraz innych obciążeń związanych z zarządzaniem siecią. Wysokość opłaty energetycznej ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych.

Rozliczenie 2021 roku.

odczyt liczników głównych:619671kWh
zużycie działkowców:538402kWh
zużycie ogrodu:57073kWh
Strata:24196kWh15244,00

Wyliczenie stawki na 2022 rok.

24196 kWh / 637 działek = 38 kWh to jest 24,69zł

Wpływy 2022

Nadwyżka/niedobór roku 2021681,00 zł
Opłata energetyczna bieżąca 15925,00 zł
Razem16606,00 zł

Przyjęto Uchwałą nr  20/2022 Zarządu ROD „Polana” w wysokości 25,00 zł od działki


UCHWAŁA Nr 9/2022

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 26.04.2022 r.

w sprawie wysokości opłaty ogrodowej – ochrona ogrodu

i terminu jej wnoszenia w 2022 roku.

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „POLANA” , na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o rod oraz § 64 pkt 7 Statutu  PZD, zgodnie z podjętymi uchwałami Walnego Zebrania nr 5 z 2000r. i nr 11 z 2005r. w sprawie wprowadzenia ochrony ogrodu, postanawia:

§ 1

Uchwalić opłatę za ochronę ogrodu w 2022 roku w wysokości 280,00 zł od działki.

§ 2

Opłatę wskazaną w § 1 wnoszą wszyscy działkowcy w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 10/2022

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 26.04.2022 r.

w sprawie wysokości opłaty ogrodowej za wywóz śmieci z terenu ROD

i terminu jej wnoszenia w 2022 roku.

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „POLANA” , na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o rod oraz § 64 pkt 7 Statutu  PZD, w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nr XXXI/723/20 z dnia 25.11.2020 r., regulującą wysokość opłat za wywóz śmieci postanawia:

§ 1

 1. Uchwalić opłatę za wywóz śmieci w okresie od 01.04.-31.10.2022 roku (7 miesięcy) w kwocie 230,00 zł od działki.
 2. Uchwalić dodatkową opłatę za wywóz śmieci w okresie od 01.01.-31.03.2022 oraz 1.11.-31.12.2022 roku (5 miesięcy)  w kwocie 250,00 zł od działki użytkowanej całorocznie.

§ 2

 1. Opłatę za wywóz śmieci wskazaną w § 1 wnoszą wszyscy działkowcy w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.
 2. Opłatę za wywóz śmieci wskazaną w § 2 wnoszą działkowcy użytkujący działkę całorocznie w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr  11 /2022

walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 26.04.2022 r.

w sprawie  realizacji zadania remontowego pod nazwą:

modernizacja hydroforni.

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „Polana” w Bydgoszczy, na podstawie § 64 pkt 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjmuje do realizacji na rok 2022 zadanie modernizacyjne pod nazwą:  modernizacja hydroforni.

§ 2

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania o którym mowa w § 1, ustala się w kwocie 10,00 zł. Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy ROD w terminie do 30 czerwca 2022 rok.

§ 4

Nie ustala się ilości godzin pracy działkowca przy realizacji zadania, ani ekwiwalentu za niewykonane prace.

§ 5

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa w § 3.

§ 6

Realizacja zadania może być podjęta po spełnieniu przez Zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WNIOSEK

Zarządu ROD „POLANA” w Bydgoszczy

na walne zebranie sprawozdawcze członków PZD

w sprawie  realizacji zadania modernizacyjnego

pn. modernizacja hydroforni.

Charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót:

Modernizacja budynku i urządzeń hydroforni:

 • remont budynku hydroforni – wymiana 26 mb rynien i 8 mb rur spustowych, wymiana 6 sztuk okien o wymiarach 120×145 cm, poszerzenie otworu drzwiowego, wylanie nowego nadproża i montaż nowych drzwi dwuskrzydłowych o wymiarach 200×240 cm,
 • spawanie zbiornika hydroforowego.

Przewidywany czasookres i termin realizacjiczerwiec – sierpień 2022 r.

System realizacji zadania (w odniesieniu do całości lub elementów obiektu):

 • gospodarczy,
 • zlecony,
 • mieszany

Przewidywany koszt zadania w zł22.000,00 zł

Przewidywane źródło finansowania:

 • środki własne ROD ……………………………………..………………. 15.630,00 zł
 • dotacje jednostek samorządu terytorialnego ……………..………………
 • dotacje organów wyższych PZD …………………..…………………….
 • dotacje z innych źródeł, w tym funduszy europejskich i krajowych ….…
 • pożyczka z funduszu samopomocowego PZD …………………………..
 • środki z partycypacji finansowej działkowców ……………..………….. 6.370,00 zł
 • nie przewiduje się prac działkowców na rzecz zadań modernizacyjnych.                                               

Zatwierdzono Uchwałą nr  30/2022 Zarządu ROD „Polana” w Bydgoszczy z dnia 23.03.2022 r.


UCHWAŁA Nr  12 /2022

walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 26.04.2022 r.

w sprawie  realizacji zadania modernizacyjnego pod nazwą:

modernizacja sieci wodociągowej.

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „Polana” w Bydgoszczy, na podstawie § 64 pkt 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjmuje do realizacji na rok 2022 zadanie modernizacyjne pod nazwą:  modernizacja sieci wodociągowej.

§ 2

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji (gospodarczy, zlecony, mieszany) określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji powyższego zadania, przypadającej na działkowca ustala się w kwocie 0,00 zł.

§ 4

Nie ustala się ilości godzin pracy działkowca przy realizacji zadania, ani ekwiwalentu za niewykonane prace.

§ 5

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa w § 3.

§ 6

Realizacja zadania remontowego może być podjęta po spełnieniu przez Zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WNIOSEK

Zarządu ROD „POLANA” w Bydgoszczy

na walne zebranie sprawozdawcze członków PZD

w sprawie  realizacji zadania modernizacyjnego

pn. modernizacja sieci wodociągowej.

Charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót:

Odtworzenie 2 sztuk zdewastowanych zasuw wodnych, zasilających w wodę rejon VI i VII.

Przewidywany czasookres i termin realizacjiluty – marzec 2022 r.

System realizacji zadania (w odniesieniu do całości lub elementów obiektu):

 • gospodarczy,
 • zlecony,
 • mieszany

Przewidywany koszt zadania w zł5.300,00 zł

Przewidywane źródło finansowania:

 • środki własne ROD ……………………………………..………………. 5.300,00 zł
 • dotacje jednostek samorządu terytorialnego ……………..………………
 • dotacje organów wyższych PZD …………………..…………………….
 • dotacje z innych źródeł, w tym funduszy europejskich i krajowych ….…
 • pożyczka z funduszu samopomocowego PZD …………………………..
 • środki z partycypacji finansowej działkowców ……………..…………..
 • nie przewiduje się prac działkowców na rzecz zadań modernizacyjnych.                                               

Zatwierdzono Uchwałą nr  31/2022 Zarządu ROD „Polana” w Bydgoszczy z dnia 23.03.2022 r.


UCHWAŁA Nr  13 /2022

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 26.04.2022 r.

w sprawie  realizacji zadania modernizacyjnego pod nazwą:

modernizacja sieci elektrycznej.

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „Polana” w Bydgoszczy, na podstawie § 64 pkt 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjmuje do realizacji na rok 2022 zadanie remontowe pod nazwą:  modernizacja sieci elektrycznej.

§ 2

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji  określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji powyższego zadania, ustala się w kwocie 10,00zł. Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy ROD w terminie do 30 czerwca 2022 rok.

§ 4

Nie ustala się ilości godzin pracy działkowca przy realizacji zadania, ani ekwiwalentu za niewykonane prace.

§ 5

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa w § 3.

§ 6

Realizacja zadania remontowego może być podjęta po spełnieniu przez Zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WNIOSEK

Zarządu ROD „POLANA” w Bydgoszczy

na walne zebranie sprawozdawcze członków PZD

w sprawie  realizacji zadania modernizacyjnego

pn. modernizacja sieci elektrycznej.

Charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót:

Zakup i montaż pozostałych 38 sztuk opraw ulicznych LED OPTICAL 40W 5700K.

Zakup i montaż zdewastowanej skrzynki energetycznej w rejonie I.

Przestawienie lampy oświetleniowej w rejonie II.

Przewidywany czasookres i termin realizacjiluty – maj 2022 r.

System realizacji zadania (w odniesieniu do całości lub elementów obiektu):

 • gospodarczy,
 • zlecony,
 • mieszany

Przewidywany koszt zadania w zł18.000,00 zł

Przewidywane źródło finansowania:

 • środki własne ROD ……………………………………..………………. 11.630,00 zł
 • dotacje jednostek samorządu terytorialnego ……………..………………
 • dotacje organów wyższych PZD …………………..…………………….
 • dotacje z innych źródeł, w tym funduszy europejskich i krajowych ….…
 • pożyczka z funduszu samopomocowego PZD …………………………..
 • środki z partycypacji finansowej działkowców ……………..………….. 6.370,00 zł
 • nie przewiduje się prac działkowców na rzecz zadań modernizacyjnych.                                               

Zatwierdzono Uchwałą nr  32/2022 Zarządu ROD „Polana” w Bydgoszczy z dnia 23.03.2022 r.


UCHWAŁA Nr  14 /2022

walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 26.04.2022 r.

w sprawie  realizacji zadania modernizacyjnego pod nazwą:

modernizacja placu zabaw w rejonie III.

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „Polana” w Bydgoszczy, na podstawie § 64 pkt 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjmuje do realizacji na rok 2022 zadanie modernizacyjne pod nazwą:  modernizacja placu zabaw w rejonie III.

§ 2

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji (gospodarczy, zlecony, mieszany) określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji powyższego zadania, przypadającej na działkowca ustala się w kwocie 8,00 zł. Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy ROD w terminie do 30 czerwca 2022 rok.

§ 4

Nie ustala się ilości godzin pracy działkowca przy realizacji zadania, ani ekwiwalentu za niewykonane prace.

§ 5

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa w § 3.

§ 6

Realizacja zadania może być podjęta po spełnieniu przez Zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WNIOSEK

Zarządu ROD „POLANA” w Bydgoszczy

na walne zebranie sprawozdawcze członków PZD

w sprawie  realizacji zadania modernizacyjnego

pn. modernizacja placu zabaw w rejonie III.

Charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót:

Zakup i montaż nowych urządzeń rekreacyjnych, dla dzieci i dorosłych.

Przewidywany czasookres i termin realizacjimaj – sierpień 2022 r.

System realizacji zadania (w odniesieniu do całości lub elementów obiektu):

 • gospodarczy,
 • zlecony,
 • mieszany

Przewidywany koszt zadania w zł25.000,00 zł

Przewidywane źródło finansowania:

 • środki własne ROD ……………………………………..………………. 12.404,00 zł
 • dotacje jednostek samorządu terytorialnego ……………..………………
 • dotacje organów wyższych PZD …………………..……………………. 7.500,00 zł
 • dotacje z innych źródeł, w tym funduszy europejskich i krajowych ….…
 • pożyczka z funduszu samopomocowego PZD …………………………..
 • środki z partycypacji finansowej działkowców ……………..………….. 5.096,00 zł
 • nie przewiduje się prac działkowców na rzecz zadań modernizacyjnych.                                               

Zatwierdzono Uchwałą nr  34/2022 Zarządu ROD „Polana” w Bydgoszczy z dnia 23.02.2022 r.


UCHWAŁA Nr  15 /2022

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 26.04.2022 r.

w sprawie  wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD.

W związku z podjęciem Uchwały nr 14/2022 walnego zebrania ROD w sprawie przyjęcia do realizacji na rok 2022 zadania modernizacyjnego pod nazwą:  modernizacja placu zabaw w rejonie III, postanawia się co następuje:

 1. Upoważnia się Zarząd ROD „Polana” do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie dotacji z krajowego* lub okręgowego* Funduszu Rozwoju ROD na powyższe zadanie.
 2. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku, gdy ROD nie wykorzysta dotacji, wykorzysta dotację niezgodnie z jej przeznaczeniem, nie rozliczy dotacji lub wobec ROD w ciągu 5 lat od przekazania dotacji na rachunek bankowy ROD zostanie podjęta uchwała o wyodrębnieniu w rozumieniu art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*niepotrzebne skreślić


UCHWAŁA Nr  16 /2022

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 26.04.2022 r.

w sprawie  realizacji zadania modernizacyjnego pod nazwą:

modernizacja placu na odpady komunalne.

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „Polana” w Bydgoszczy, na podstawie § 64 pkt 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjmuje do realizacji na rok 2022 zadanie modernizacyjne pod nazwą:  modernizacja placu na odpady komunalne.

§ 2

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji (gospodarczy, zlecony, mieszany) określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji powyższego zadania, przypadającej na działkowca ustala się w kwocie 8,00 zł. Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy ROD w terminie do 30 czerwca 2022 rok.

§ 4

Nie ustala się ilości godzin pracy działkowca przy realizacji zadania, ani ekwiwalentu za niewykonane prace.

§ 5

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa w § 3.

§ 6

Realizacja zadania remontowego może być podjęta po spełnieniu przez Zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WNIOSEK

Zarządu ROD „POLANA” w Bydgoszczy

na walne zebranie sprawozdawcze członków PZD

w sprawie  realizacji zadania modernizacyjnego

pn. modernizacja placu na odpady komunalne.

Charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót:

Utwardzenie terenu około 100 m2 płytami podwójnie zbrojonymi typu Jumbo o wymiarach 100x75x12,5 cm. Wykorytowanie i nawiezienie podsypki betonowo-żwirowej, wypoziomowanie i ułożenie płyt.

Przewidywany czasookres i termin realizacjimaj – sierpień 2022 r.

System realizacji zadania (w odniesieniu do całości lub elementów obiektu):

 • gospodarczy,
 • zlecony,
 • mieszany

Przewidywany koszt zadania w zł18.000,00 zł

Przewidywane źródło finansowania:

 • środki własne ROD ……………………………………..………………. 12.904,00 zł
 • dotacje jednostek samorządu terytorialnego ……………..………………
 • dotacje organów wyższych PZD …………………..…………………….
 • dotacje z innych źródeł, w tym funduszy europejskich i krajowych ….…
 • pożyczka z funduszu samopomocowego PZD …………………………..
 • środki z partycypacji finansowej działkowców ……………..………….. 5.096,00 zł
 • nie przewiduje się prac działkowców na rzecz zadań modernizacyjnych.                                               

Zatwierdzono Uchwałą nr 35/2022 Zarządu ROD „Polana” w Bydgoszczy z dnia 23.03.2022 r.


UCHWAŁA Nr  17/2022

Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 26.04.2022 r.

w sprawie preliminarzy finansowych na 2022 rok.

 Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „Polana”, na podstawie § 64 pkt 6 statutu PZD, postanawia:

§ 1

Przyjąć następujące preliminarze finansowe ROD na 2022 rok:

 1. Preliminarz finansowy działalności statutowej, zamykający się po stronie:
  • przychodów kwotą                                 307.512,22 zł
  • kosztów kwotą                                       307.512,22 zł
  • rezerwa stanowi                                     20.730,27 zł
 2. Preliminarz funduszu rozwoju ROD:
  • bilans otwarcia                                           2.230.370,87 zł
  • planowane przychody                                 1.211.686,84 zł
  • planowane koszty                                       90.500,00 zł
  • planowany stan na 31.12.2022 r.                 3.351.557,71 zł
 3. Preliminarz funduszu oświatowego:
  • bilans otwarcia                                                4.766,12 zł
  • planowane przychody                                      720,00 zł
  • planowane koszty                                            0,00 zł
  • planowany stan na 31.12.2022 r.                      5.486,12 zł

§ 2

Preliminarze finansowe stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 18/2022

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 26.04.2022 r.

w sprawie zmiany „Regulaminu korzystania z energii elektrycznej”

w ROD „Polana”.

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „POLANA”, postanawia:

§ 1.

W „Regulaminie korzystania z energii elektrycznej” wprowadzonym Uchwałą nr 12/2016 z dnia 16.04.2016 r. walnego zebrania sprawozdawczego działkowców ROD „Polana” w Bydgoszczy wprowadza się następujące zmiany:

 1. W pkt. I. Podłączenie do sieci i korzystanie z energii elektrycznej – dodaje się ppkt. 6 i 7 w brzmieniu:

6. W przypadku uszkodzenia podlicznika (celowego lub nieumyślnego), a także stwierdzenia przez elektryka ogrodowego dokonywania niewłaściwych pomiarów przez podlicznik (również na wniosek działkowca), koszt wymiany podlicznika pokrywany jest przez działkowca.

7. W przypadku stwierdzenia przez działkowca lub elektryka ogrodowego dokonywania przez podlicznik niewłaściwych pomiarów, zużycie energii elektrycznej na danej działce rozliczone może być wg średniego zużycia energii w okresie do 3 lat wstecz od momentu wykrycia awarii podlicznika.

 • W pkt. II. Rozliczanie kosztów energii elektrycznej – ppkt. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Opóźnienie w opłatach z tytułu zużytej energii, albo opłaty energetycznej – jako składnika opłat ogrodowych trwające ponad 14 dni od wskazanego terminu, stanowi podstawę do wystawienia jednokrotnego wezwania do zapłaty. Brak wpłaty w wyznaczonym kolejnym terminie spowoduje natychmiastowe odłączenie dostaw energii do działki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „POLANA” w BYDGOSZCZY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

(ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 18/2022

walnego zebrania sprawozdawczego z dnia 26.04.2022 r.)

Na podstawie Uchwały nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych, w celu szczegółowego określenia praw i obowiązków Zarządu ROD związanych z gospodarką energetyczną ogrodu oraz działkowców korzystających z energii elektrycznej dostarczanej z sieci ogólnoogrodowej, wprowadza się następujące uregulowania:

 1. Podłączenie do sieci i korzystanie z energii elektrycznej.
  1. Korzystanie z energii elektrycznej na działce możliwe jest poprzez podłączenie do sieci ogólno ogrodowej za zgodą Zarządu ROD, przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.
  2. Rozpoczęcie dostaw energii winno być poprzedzone przeglądem instalacji elektrycznej przez elektryka ogrodowego.
  3. Energia elektryczna na działce może być wykorzystywana jedynie do celów wynikających z charakteru działki określonego w statucie PZD i regulaminie ROD, a w szczególności do zagospodarowania i uprawy oraz wypoczynku.
  4. Przesłanką do zablokowania dostaw energii jest w szczególności wykorzystywanie energii do celów zarobkowych, zaleganie z opłatą za zużytą energię elektryczną oraz brak opłaty energetycznej.
  5. Ponowne podłączenie działki do sieci elektrycznej jest możliwe po uregulowaniu zobowiązań ciążących na działkowcu w stosunku do ROD oraz wniesieniu opłaty przyłączeniowej, której wysokość uchwala walne zebranie członków ROD.
  6. W przypadku uszkodzenia podlicznika (celowego lub nieumyślnego), a także stwierdzenia przez elektryka ogrodowego dokonywania niewłaściwych pomiarów przez podlicznik (również na wniosek działkowca), koszt wymiany podlicznika pokrywany jest przez działkowca.
  7. W przypadku stwierdzenia przez działkowca lub elektryka ogrodowego dokonywania przez podlicznik niewłaściwych pomiarów, zużycie energii elektrycznej na danej działce rozliczone może być wg średniego zużycia energii w okresie do 3 lat wstecz od momentu wykrycia awarii podlicznika.
 2. Rozliczanie kosztów energii elektrycznej.
  1. Koszty związane z utrzymaniem sieci ogrodowej oraz energii zużytej na potrzeby ogrodu, pokrywane są z opłaty ogrodowej przeznaczonej na funkcjonowanie ogrodu.
  2. Koszty związane z naprawą, konserwacją i obsługą sieci elektrycznej na indywidualnej działce, pokrywane są przez jej użytkowników.
  3. Rozliczanie kosztów energii elektrycznej zużytej przez działkowców następuje według ceny za 1 kWh wynikającej z faktury wystawionej przez dostawcę energii za dany okres rozliczeniowy.
  4. Opłaty wnoszone przez działkowców z tytułu korzystania z energii elektrycznej ustalane są na podstawie wskazań indywidualnych podliczników, umieszczonych w skrzynkach energetycznych.
  5. Odczytów zużycia dokonuje elektryk ogrodowy co najmniej 4 razy w roku.
  6. Opóźnienie w opłatach z tytułu zużytej energii, albo opłaty energetycznej – jako składnika opłat ogrodowych trwające ponad 14 dni od wskazanego terminu, stanowi podstawę do wystawienia jednokrotnego wezwania do zapłaty. Brak wpłaty w wyznaczonym kolejnym terminie spowoduje natychmiastowe odłączenie dostaw energii do działki.
 3. Opłata energetyczna.
  1. Opłata energetyczna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu (różnica pomiędzy wskazaniami liczników głównych, a sumą wskazań wszystkich podliczników do nich podłączonych) oraz innych obciążeń związanych z konserwacją i obsługą sieci doprowadzającej energię elektryczną do działek.
  2. Wysokość opłaty energetycznej ustala Zarząd ROD na podstawie danych za rok ubiegły i zatwierdza walne zebranie członków ROD.
 4. Nielegalny pobór energii.
  1. Za nielegalny pobór energii elektrycznej należy uznać w szczególności:
  2. podłączenie się do sieci energetycznej z pominięciem podlicznika,
  3. ingerencję w funkcjonowanie podlicznika,
  4. zerwanie plomb na liczniku,
  5. uszkodzenie skrzynki energetycznej.
  6. Stwierdzenie nielegalnego poboru energii elektrycznej skutkuje odcięciem dopływu energii.
  7. Ponowne podłączenie do sieci następuje po uregulowaniu przez działkowca kwoty stanowiącej pokrycie kosztów ponownego podłączenia oraz opłaty przyłączeniowej. Podłączenia dokonuje elektryk ogrodowy, po uzyskaniu informacji od Zarządu.
 5. Tryb przeprowadzenia kontroli.
  1. Kontrolę przeprowadza powołana uchwałą Zarządu ROD Komisja Energetyczna, do kompetencji której należy:
  2. zapobieganie nielegalnemu poborowi energii elektrycznej,
  3. kontrola instalacji na indywidualnej działce,
  4. uczestnictwo w przygotowaniach i odbiorach prac inwestycyjnych branży energetycznej,
  5. kontrola wykorzystania energii.
  6. Z przeprowadzonej kontroli komisja sporządza protokół, w którym przedstawia dokonane ustalenia i propozycje usunięcia nieprawidłowości. Podpisany przez członków komisji i użytkownika działki lub reprezentującą go osobę protokół, przedkładany jest Zarządowi ROD.
 6. Czasowe wyłączenie energii elektrycznej.
  1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych ze stanem technicznym sieci, niemożliwością zapobieżenia kradzieżom prądu, bezpieczeństwem ogrodu, walne zebranie członków ROD może podjąć decyzję o czasowym wyłączeniu energii elektrycznej w okresie jesienno-zimowym.
 7. Ustalenia końcowe.
  1. Przepisy dotyczące nadzoru i konserwacji oraz modernizacji sieci energetycznej zawarte są w odrębnych przepisach.
  2. Niniejszy regulamin zatwierdzono Uchwałą nr 12/2016 walnego zebrania sprawozdawczego z dnia 16 kwietnia 2016 r. Zmiany wprowadzono Uchwałą nr 18/2022 walnego zebrania sprawozdawczego z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Bydgoszcz, dnia 26.04.2022 r.