ABC Działkowca

ABC działkowca ROD „POLANA” w Bydgoszczy

Każdy użytkownik uprawniony do korzystania z działki, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o rod, statutu PZD, regulaminu rod, oraz uchwał podejmowanych na walnych zebraniach.

Przypominamy o całkowitym zakazie parkowania samochodów (również gości) na alejkach, obowiązuje parkowanie na terenie użytkowanej działki lub wyznaczonych parkingach.

Informujemy, że wszelkie prace na działce skutkujące zamknięciem głównej sieci wodociągowej lub wyłączeniem prądu nie należą do obowiązku nadzorujących siecią. Koszt ich zamknięcia pokrywa użytkownik działki.

OBOWIĄZKI  DZIAŁKOWCÓW WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁ WALNYCH ZEBRAŃ:

 • zakaz wykonywania głośnych prac remontowo-gospodarczych w dni wolne od pracy w sezonie letnim (maj-wrzesień): w soboty od godziny 13:00, wszystkie niedziele i święta (dni ustawowo wolne od pracy),
 • cięcie drzew i krzewów zarówno owocowych, jak i ozdobnych, zwłaszcza zasłaniających lampy ogrodowe i przerastających poza granice działki, do regulaminowej wysokości,
 • zaległości w opłatach za zużytą energię lub opłacie energetycznej (składnik opłaty ogrodowej) skutkują zablokowaniem dostawy prądu do działki. Ponowne podłączenie nastąpić może po wpłacie zaległości i dodatkowej opłaty przyłączeniowej w wysokości 300,00 zł,
 • zamontowanie zaworu odcinającego wodę, wykonanie studzienki oraz umieszczenie tabliczki znamionowej na terenie użytkowanej działki,
 • na lata 2019-2022 ustalona została zaliczka w wysokości 1.000,00zł rocznie na poczet budowy sieci kanalizacyjnej ogrodu,
 • przystępujemy do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej wewnątrz ogrodu. Na lata 2024-2029 ustalona została partycypacja w kosztach realizacji zadania w wysokości 2.100,00zł rocznie.

PRZYPOMINAMY O SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH:

 • śmieci gospodarcze wrzucamy do odpowiednich pojemników.
 • rozdrobnione odpady zielone (bez worków) do oznaczonych pojemników.
 • nie wrzucamy do pojemników niedogaszonego popiołu,
 • odpady wielkogabarytowe składujemy na placu, odbierane są przez śmieciarkę 1 raz w miesiącu wg. grafiku wywozu.
 • odpady problemowe należy osobiście wywieźć do PSZOK,
 • gruz budowlany i rozbiórkowy zbieramy do zakupionych indywidualnie pojemników (big-bagów).

APELUJEMY O RACJONALNE GOSPODAROWANIE WODĄ I ZAPRZESTANIE BEZSENSOWNEGO, WIELOGODZINNEGO PODLEWANIA UŻYTKOWANEJ DZIAŁKI.

Poniżej zamieszczone są niektóre uchwały WZ ROD „Polana” dotyczące wszystkich działkowców.

Pełna treść uchwał znajduje się na stronie www.rodpolana.pl

UCHWAŁA Nr  17/2024 z dnia 06.04.2024 r.

w sprawie  realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej – etap 2.

WZ sprawozdawczo-wyborcze członków PZD postanawia przyjąć do realizacji na lata 2024-2030 zadanie inwestycyjne pod nazwą:  budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej – etap 2.

Przewidywany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 11.911.900,00 zł,

Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania, ponoszoną przez działkowca w części przypadającej na jego działkę ustala się w kwocie:

2100,00 zł na rok na rok 2024,

2100,00 zł na rok na rok 2025,

2100,00 zł na rok na rok 2026,

2100,00 zł na rok na rok 2027,

2100,00 zł na rok na rok 2028,

2100,00 zł na rok na rok 2029.

Łączna wysokość partycypacji ponoszona przez działkowca wynosi 18.700,00 zł.

UCHWAŁA Nr  18/2024 z dnia 06.04.2024 r.

w sprawie  realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: modernizacja sieci wodociągowej.

WZ sprawozdawczo-wyborcze członków PZD w ROD „Polana” w Bydgoszczy postanawia przyjąć do realizacji na lata 2024-2030 zadanie inwestycyjne pod nazwą:  modernizacja sieci wodociągowej

Przewidywany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 1.497.350,00 zł.

Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania, ponoszoną przez działkowca w części przypadającej na jego działkę ustala się w kwocie:

50,00 zł na rok na rok 2024,

300,00 zł na rok na rok 2025,

300,00 zł na rok na rok 2026,

300,00 zł na rok na rok 2027,

300,00 zł na rok na rok 2028,

300,00 zł na rok na rok 2029.
Łączna wysokość partycypacji ponoszona przez działkowca wynosi 1.550,00 zł.

UCHWAŁA Nr  18/2022 z dnia 26.04.2022 r.

w sprawie zmiany „Regulaminu korzystania z energii elektrycznej w ROD Polana”.

Walne zebranie członków PZD w ROD „Polana” postanawia wprowadzić zmiany w Uchwale nr 12/2016 z dnia 16.04.2016 r. Pełna treść regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.rodpolana.pl

UCHWAŁA Nr  23/2021 z dnia 22.08.2021 r.

w sprawie ustalenia zasad zablokowania dostaw energii i wysokości opłaty przyłączeniowej

Walne zebranie członków PZD w ROD „POLANA” postanawia zablokować dostawę energii elektrycznej do działek, których użytkownicy nie uiszczają opłaty za zużytą energię albo opłaty energetycznej w wyznaczonym terminie. Opóźnienie w opłatach trwające ponad 14 dni od wskazanego terminu, stanowi podstawę do wystawienia jednokrotnego wezwania do zapłaty. Brak wpłaty w wyznaczonym kolejnym terminie spowoduje natychmiastowe odłączenie dostaw energii do działki. Ustala się opłatę przyłączeniową związaną z wyłączeniem i ponownym podłączeniem energii elektrycznej do  działki w wysokości 300,00 zł.

Ponowne podłączenie energii nastąpi po całkowitym uregulowaniu należności, tj. zaległości w opłatach i opłaty przyłączeniowej.

UCHWAŁA Nr  15/2019 z dnia 13.04.2019 r.

w sprawie  ustalenia wysokości i terminu wnoszenia zaliczkowych wpłat na poczet zadania inwestycyjnego pod nazwą: budowa sieci kanalizacyjnej ogrodu.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze na podstawie § 64 pkt 8 statutu PZD uchwala konieczność wpłat zaliczek na realizację zadania inwestycyjnego. Przypadającą na jednego działkowca zaliczkę ustala się w kwocie:

w roku 2019 – 1000,00 zł, płatną w terminie do 31.12.2019 r.

w roku 2020 – 1000,00 zł, płatną w terminie do 31.12.2020 r.

w roku 2021 – 1000,00 zł, płatną w terminie do 31.12.2021 r.

w roku 2022 – 1000,00 zł, płatną w terminie do 31.12.2022 r.

Kwoty wyszczególnione w § 1 należy wpłacić na rachunek funduszu rozwoju ROD.

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę.

UCHWAŁA Nr 14 /2012 z dnia 17.03.2012 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu wykonywania głośnych prac na terenie ogrodu

w dni wolne od pracy i święta.

Na podstawie zgłoszonego wniosku, wprowadza się bezwzględny zakaz wykonywania głośnych prac związanych z robotami budowlano-remontowymi, cięciem i piłowaniem drzew, koszeniem trawy, itp. w dni wolne od pracy tj. soboty od godziny 13:00, niedziele i święta, a także zachowanie ciszy nocnej w tych okresach.

UCHWAŁA Nr 18 /2011 z dnia 19.03.2011 r.

w sprawie zamontowania zaworu odcinającego wodę na terenie użytkowanej działki wraz ze studzienką.

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „POLANA” w Bydgoszczy na podstawie przeprowadzonego głosowania postanawia zobligować użytkowników działek na terenie ROD „POLANA” do zamontowania zaworu, wykonania studzienki oraz umieszczenia tabliczki znamionowej na terenie użytkowanej działki do końca 2012 roku.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Na podstawie Uchwały nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych,
w celu szczegółowego określenia praw i obowiązków Zarządu ROD związanych
z gospodarką energetyczną ogrodu oraz działkowców korzystających z energii elektrycznej dostarczanej z sieci ogólno ogrodowej, wprowadza się następujące uregulowania:

I. Podłączenie do sieci i korzystanie z energii elektrycznej.

 1. Korzystanie z energii elektrycznej na działce możliwe jest poprzez podłączenie do sieci ogólno ogrodowej za zgodą Zarządu ROD, przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.
 1. Rozpoczęcie dostaw energii winno być poprzedzone przeglądem instalacji elektrycznej przez elektryka ogrodowego.
 1. Energia elektryczna na działce może być wykorzystywana jedynie do celów wynikających z charakteru działki określonego w statucie PZD i regulaminie ROD,
  a w szczególności do zagospodarowania i uprawy oraz wypoczynku.
 1. Przesłanką do zablokowania dostaw energii jest w szczególności wykorzystywanie energii do celów zarobkowych, zaleganie z opłatą za zużytą energię elektryczną oraz brak opłaty energetycznej.
 1. Ponowne podłączenie działki do sieci elektrycznej jest możliwe po uregulowaniu zobowiązań ciążących na działkowcu w stosunku do ROD oraz wniesieniu opłaty przyłączeniowej, której wysokość uchwala walne zebranie członków ROD.
 1. W przypadku uszkodzenia podlicznika (celowego lub nieumyślnego), a także stwierdzenia przez elektryka ogrodowego dokonywania niewłaściwych pomiarów przez podlicznik (również na wniosek działkowca), koszt wymiany podlicznika pokrywany jest przez działkowca.
 1. W przypadku stwierdzenia przez działkowca lub elektryka ogrodowego dokonywania przez podlicznik niewłaściwych pomiarów, zużycie energii elektrycznej na danej działce rozliczone może być wg średniego zużycia energii w okresie do 3 lat wstecz od momentu wykrycia awarii podlicznika.

II. Rozliczanie kosztów energii elektrycznej.

 1. Koszty związane z utrzymaniem sieci ogrodowej oraz energii zużytej na potrzeby ogrodu, pokrywane są z opłaty ogrodowej przeznaczonej na funkcjonowanie ogrodu.
 1. Koszty związane z naprawą, konserwacją i obsługą sieci elektrycznej na indywidualnej działce, pokrywane są przez jej użytkowników.
 1. Rozliczanie kosztów energii elektrycznej zużytej przez działkowców następuje według ceny za 1 kWh wynikającej z faktury wystawionej przez dostawcę energii za dany okres rozliczeniowy.
 1. Opłaty wnoszone przez działkowców z tytułu korzystania z energii elektrycznej ustalane są na podstawie wskazań indywidualnych podliczników, umieszczonych w skrzynkach energetycznych.
 1. Odczytów zużycia dokonuje elektryk ogrodowy co najmniej 4 razy w roku.
 1. Opóźnienie w opłatach z tytułu zużytej energii, albo opłaty energetycznej – jako składnika opłat ogrodowych trwające ponad 14 dni od wskazanego terminu, stanowi podstawę do wystawienia jednokrotnego wezwania do zapłaty. Brak wpłaty w wyznaczonym kolejnym terminie spowoduje natychmiastowe odłączenie dostaw energii do działki.

III. Opłata energetyczna.

 1. Opłata energetyczna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu (różnica pomiędzy wskazaniami liczników głównych, a sumą wskazań wszystkich podliczników do nich podłączonych) oraz innych obciążeń związanych z konserwacją i obsługą sieci doprowadzającej energię elektryczną do działek.
 1. Wysokość opłaty energetycznej ustala Zarząd ROD na podstawie danych za rok ubiegły i zatwierdza walne zebranie członków ROD.

IV. Nielegalny pobór energii.

 1. Za nielegalny pobór energii elektrycznej należy uznać w szczególności:
 • podłączenie się do sieci energetycznej z pominięciem podlicznika,
 • ingerencję w funkcjonowanie podlicznika,
 • zerwanie plomb na liczniku,
 • uszkodzenie skrzynki energetycznej.
 1. Stwierdzenie nielegalnego poboru energii elektrycznej skutkuje odcięciem dopływu energii.
 1. Ponowne podłączenie do sieci następuje po uregulowaniu przez działkowca kwoty stanowiącej pokrycie kosztów ponownego podłączenia oraz opłaty przyłączeniowej. Podłączenia dokonuje elektryk ogrodowy, po uzyskaniu informacji od Zarządu.

V. Tryb przeprowadzenia kontroli.

 1. Kontrolę przeprowadza powołana uchwałą Zarządu ROD Komisja Energetyczna, do kompetencji której należy:
 • zapobieganie nielegalnemu poborowi energii elektrycznej,
 • kontrola instalacji na indywidualnej działce,
 • uczestnictwo w przygotowaniach i odbiorach prac inwestycyjnych branży energetycznej,
 • kontrola wykorzystania energii.
 1. Z przeprowadzonej kontroli komisja sporządza protokół, w którym przedstawia dokonane ustalenia i propozycje usunięcia nieprawidłowości. Podpisany przez członków komisji i użytkownika działki lub reprezentującą go osobę protokół, przedkładany jest Zarządowi ROD.

VI. Czasowe wyłączenie energii elektrycznej.

 1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych ze stanem technicznym sieci, niemożliwością zapobieżenia kradzieżom prądu, bezpieczeństwem ogrodu, walne zebranie członków ROD może podjąć decyzję o czasowym wyłączeniu energii elektrycznej w okresie jesienno-zimowym.

VII. Ustalenia końcowe.

 1. Przepisy dotyczące nadzoru i konserwacji oraz modernizacji sieci energetycznej zawarte są w odrębnych przepisach.
 2. Niniejszy regulamin zatwierdzono Uchwałą nr 12/2016 walnego zebrania sprawozdawczego z dnia 16 kwietnia 2016 r. Zmiany wprowadzono Uchwałą nr 18/2022 walnego zebrania sprawozdawczego z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Bydgoszcz, dnia 26.04.2022 r.