Sprawozdanie finansowe

W 2021 r., zgodnie z umową zawartą z pracownią projektową TermStudio, prowadzone były prace nad projektem budowlano-wykonawczym pt. „Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i jej zasilaniem elektrycznym na terenie ROD „Polana” z przyłączami do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Relaksowej i ul. Olimpijskiej w Bydgoszczy”.
Dnia 06.04.2021 r. otrzymaliśmy pismo od Prezydenta Miasta Bydgoszczy informujące, iż w przypadku naszej inwestycji nie zachodzi konieczność ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy. W dniu 16.04.2021 r. Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy potwierdził brak konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
W dniu 11.06.2021 r. projektant skierował do MWiK pismo o uzgodnienie projektowanych przyłączy do sieci kanalizacyjnej w ul. Relaksowej i ul. Olimpijskiej, co zostało wykonane przez Wodociągi dopiero w dniu 31.01. 2022 r. W między czasie, w dniu 02.11.2021 r. Zarząd ROD Polana zawarł porozumienia z ROD Malwa w sprawie ustalenia procentowego udziału ścieków ze zlewni przepompowni nr P2 na ul. Olimpijskiej.
W dniu 25.02.2022 r. nastąpiło przekazanie projektu przez projektanta do ROD „Polana” celem akceptacji przez Komisję Kanalizacyjną i Zarząd ROD, co zostało dokonane w dniu 09.03.2022r.
Dnia 11.04.2022 r. projektant przekazał nam gotowy projekt i kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarem robót dla projektowanej inwestycji. Kosztorysy opracowane zostały na podstawie cenników Sekocenbud za IV kw. 2021 r.:

Zadanie nr 1

Budowa 12 szt. przyłączy Ø 200 x 5,9 mm do sieci kanalizacyjnej w ul. Relaksowej o łącznej długości 82,5 mb + 12 szt. studzienek kanalizacyjnych betonowych Ø 1000 mm.

Koszt 178.702.09 zł netto, 219.803,57 zł brutto, koszt na 1 działkę (:637) = 345,06 zł.

Zadanie nr 2

Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i jej zasilaniem elektryczny na terenie ogrodu (w alejkach) – łączna długość 10.505 m + 516 studzienek kanalizacyjnych + 6 szt. przydomowych przepompowni kompaktowych + 1 szt. przepompowni zbiorczej.

Koszt 8.368.837,81 zł netto, 10.293.670,51 zł brutto, koszt na 1 działkę (:637) 16.159,60zł.

Dotychczas poniesione koszty to:
2018 rok – 50.245,80 zł (warunki techniczne MWiK, mapa sytuacyjno-wysokościowa, mapa sieci elektrycznej zasilającej przepompownie, inwentaryzacja szamb na terenie ogrodu),
2019 rok – 61.769,00 zł (mapa rzędnych studni właczeniowych, opinia prawna, mapa zabudowy altan i obiektów cz.I),
2020 rok – 69.123,30 zł (mapa zabudowy altan i obiektów cz.II, projekt – koncepcja wstępna, wypisy z rejestrów gruntów UM Bydgoszcz),
2021 rok – 75.000,00 zł (projekt etap I),
2022 rok – 100.000,00 zł (projekt etap II, etap III – końcowy)

Koszty poniesione w latach 2018-2022 przypadające na 1 działkę to 559,20 zł.

Całkowity koszt na dzień 26.04.2022 rok wyliczony na 1 działkę to 17.063,86 zł.

Rozliczenie finansowe wpłaconych zaliczek

PrzychodyPlanWpływ
Odpis z funduszu inwestycyjnego0,0069.110,00
Zaliczka 2016 (500,00 zł)318.500,00 187.567,00
Zaliczka 2017 (300,00 zł)191.100,00223.973,00
Zaliczka 2018 (300,00 zł) 191.100,00211.880,00
Zaliczka 2019 (1000,00 zł) 637.000,00481.110,00
Zaliczka 2020 (1000,00 zł) 637.000,00507.939,00
Zaliczka 2021 (1000,00 zł) 637.000,00500.915,00
Zaliczka 2022 (1000,00 zł) 637,000.00493,672.00
Zaliczka 2023 (1000,00 zł) 637,000.00616,592.00
Odsetki od nieterminowych wpłat0,0032,372.29
Odsetki bankowe od lokat0,0099,820.03
Razem3,885,700.003,424,950.32
Zadłużenie działkowców na 31.12.2023662,052.00
KosztyRokKwota
Warunki techniczne MWiK 2018160,00
Mapa sytuacyjno-wysokościowa UM Bydgoszcz 1.008,80
Mapa sieci elektrycznej zasilającej przepompownie 74,53
Mapa inwentaryzacja szamb na terenie ogrodu 49.077,00
Mapa rzędnych studni włączeniowych 201941.400,00
Opinia prawna 369,00
Mapa zabudowy altan i obiektów cz.I 20.000,00
mapa zabudowy altan i obiektów cz.II 202028.600,00
Projekt – koncepcja wstępna 40.000,00
Wypisy z rejestru gruntów UM Bydgoszcz 523,30
Projekt – etap I 202175.000,00
Projekt – etap II 202270.000,00
Projekt – etap III (końcowy) 30.000,00
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji2,143.00
Usługa prawna307.50
Kopia mapy planu202333.60
Ogłoszenie w prasie o przetargu615.00
Dziennik budowy 2 szt.43.76
Budowa przyłączy – 12 sztuk241,080.00
Nadzór budowlany3,075.00
Razem603,510.49
Stan konta na 31.12.2023wpływy3,424,950.32
 – koszty-603,510.49
Środki do wykorzystania2,821,439.83