Kalendarium wydarzeń

„Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej ogrodu”


1999 rok.

Pismo Wydziału Inwestycji Komunalnych i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Bydgoszczy w sprawie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej kanalizacji ściekowej dzielnicy Opławiec-Janowo, z uwzględnieniem odbioru ścieków z ogródków działkowych zlokalizowanych na tym obszarze.

2000 rok.

Informacja MWiK w Bydgoszczy o planowanym na trzeci kwartał 2002 roku rozpoczęciu inwestycji w ramach „Bydgoskiego programu rozwoju usług wodociągowych i kanalizacyjnych”.

2001 rok.

Pismo MWiK w sprawie realizacji w latach 2002-2003 budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w dzielnicach zlokalizowanych w rejonie strefy ochronnej ujęcia wody „Czyżkówko”.

2003 rok.

MWiK informuje, że budowa sieci kanalizacji sanitarnej (w układzie grawitacyjno-tłocznym)
w ulicach Biwakowej, Relaksowej i Olimpijskiej ujęta została w wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2004-2007. Zakres prac nie obejmuje skanalizowania poszczególnych ogrodów działkowych,
a wykonanie kanałów w drogach wewnętrznych oraz podłączenie poszczególnych działek musi być wykonane pod względem rzeczowym i finansowym przez poszczególne ogrody. Wymagana jest również likwidacja wszystkich szamb.

2004 rok.

Zarząd rozpoczął działania pozyskania funduszy dla ogrodu. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazał wniosek o uzyskanie dofinansowania. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
w Bydgoszczy poinformował, że ze względu na ograniczone środki finansowe wniosek nie został ujęty w planach na kolejne lata.

2009 rok.

Wystąpienie Prezesa ROD „Polana” do MWiK w Bydgoszczy z zapytaniem o stan realizacji planowanej sieci. W odpowiedzi MWiK poinformowało o kolejnym terminie uwzględnionym
w wieloletnim planie inwestycyjnym. Nie wcześniej niż po roku 2011.

2012 rok.

Rozporządzenie Nr 10/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Czyżkówko” z rzeki Brdy dla miasta Bydgoszczy.

2014 rok.

W odpowiedzi na zapytanie zarządu ogrodu MWiK informuje, że budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Relaksowej planuje się do realizacji w 2016 roku. Obecnie Dział Projektowania
i Planowania Inwestycji rozpoczął procedurę projektowania sieci.

2015 rok.

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej MWiK zleciło BPTS „Aquarys” w Bydgoszczy. Z ramienia zarządu trwają rozmowy i uzgodnienia odnośnie trasy przebiegu oraz urządzeń kanalizacji w pasie drogowym ul. Relaksowej. Pod uwagę brane były urządzenia nowej technologii, aby wyeliminować ewentualne uciążliwości dla otoczenia.

2016 rok.

 1. Dnia 09.02.2016 r. w siedzibie MWiK odbyło się spotkanie przedstawicieli spółki, ogrodów działkowych i OZ PZD, odnośnie koncepcji skanalizowania terenów rekreacyjnych. Na spotkaniu poinformowano, że MWiK zaprojektuje i wybuduje 5 głównych przepompowni oraz sieć kanalizacji w drogach miejskich tj. w ul. Relaksowej, Olimpijskiej i Biwakowej. Zaprojektowanie
  i wykonawstwo sieci i podłączeń na terenie ogródków pozostaje w gestii poszczególnych użytkowników. W marcu poznaliśmy plany inwestycji miejskiej, która według słów dyrektora ds. rozwoju Miejskich Wodociągów i Kanalizacji rozpocząć się miała we wrześniu 2016 roku. Na ogrodzie pojawili się geodeci. Ustanowiono służebność przesyłu dla ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz i zgodę na wykonanie przyłączy elektrycznych do projektowanych przepompowni.
 2. Na walnym zebraniu w kwietniu 2016 wiceprezes zarządu przedstawił informacje dot. skanalizowania ogrodu. Omówił uzyskane informacje o przebiegu sieci kanalizacyjnej na ul. Relaksowej. Wyliczył także wstępne koszty inwestycji na ogrodzie, które kształtowały się na poziomie 5.000,00 zł od działki. Ze strony zarządu padła propozycja, aby corocznie wpłacać na wydzielone konto w banku zaliczkę na poczet kanalizacji ogrodu. Podjęto uchwałę:

UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA DZIAŁKOWCÓW Nr 9/2016 z dnia 16.04.2016 r.

w sprawie  realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: budowa sieci kanalizacyjnej ogrodu.

Walne zebranie przyjmuje do realizacji na lata 2016-2020 zadanie inwestycyjne pod nazwą:  projekt i budowa sieci kanalizacyjnej ogrodu.

Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania, przypadającej na jednego działkowca w 2016 roku ustala się zaliczkowo w kwocie 500,00 zł, płatną w terminie do 31.12.2016 r. Wysokość partycypacji na kolejny rok ustalona zostanie na kolejnym walnym zebraniu w 2017 r.

2017 rok.

 1. Do połowy kwietnia nikt nie potrafił udzielić nam konkretnych informacji. Ratusz milczał, wodociągi nabrały przysłowiowej ‘’wody w usta’’ i tylko nieliczne ‘’przecieki’’ mówiły, że termin rozpoczęcia inwestycji miejskiej przesunie się o 2 lata. Kanalizacja jednak na pewno obejmie ogrody działkowe. Rozpoczęliśmy szukanie możliwości jakiegokolwiek wsparcia finansowego. Szybko okazało się, że środki unijne nie przewidują dotacji na zadania skanalizowania ogrodów, na dotacje z PZD też nie ma co liczyć. Prezydent i Rada Miasta Bydgoszczy Uchwałą Nr XXVII/499/16 przyznały wszystkim ogrodom dotację w wysokości 500 zł od działki. Możliwą do uzyskania po całkowitym zakończeniu inwestycji i podłączeniu 100% działek do sieci. Wydłużyła się więc droga do skanalizowania ogrodu. Na walnym zebraniu podjęta została decyzja
  o zmniejszeniu kwoty zaliczek na realizację inwestycji.

UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA DZIAŁKOWCÓW Nr  18/2017 z dnia 08.04.2017 r.

w sprawie  ustalenia wysokości zaliczkowych wpłat na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa sieci kanalizacyjnej ogrodu.

Walne zebranie sprawozdawcze na podstawie § 64 pkt. 8 statutu PZD uchwala konieczność wpłat zaliczek na realizację zadania inwestycyjnego. Przypadającą na jednego działkowca zaliczkę ustala się w kwocie:
w roku 2017 – 300,00 zł, płatną w terminie do 31.12.2017 r.
w roku 2018 – 300,00 zł, płatną w terminie do 31.12.2018 r.
w roku 2019 – 300,00 zł, płatną w terminie do 31.12.2019 r.
w roku 2020 – 300,00 zł, płatną w terminie do 31.12.2020 r.
Kwoty wyszczególnione w § 1 należy wpłacić na rachunek funduszu rozwoju ROD.

 1. Z dniem 07.11.2017 r. firma „Skanska” pracująca na zlecenie MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy rozpoczęła realizację zadania polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej wraz
  z przepompowniami. Planowany termin zakończenia inwestycji to pierwsze półrocze 2019 roku. Pismem z dnia 14.12.2017r. MWiK zobligował ogrody działkowe do zlecenia wykonania dokumentacji projektowej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie rod.
 2. Wydział Gospodarki Komunalnej UM w Bydgoszczy przypomniał o możliwości refundacji poniesionych i udokumentowanych kosztów zakończonej inwestycji, jednak nie więcej niż 500 zł w przeliczeniu na jedną przyłączoną do kanalizacji działkę.

2018 rok.

 1. 7.02.2018r. w siedzibie Okręgu PZD w Bydgoszczy odbyło się spotkanie przedstawicieli
  5 ogrodów działkowych, urzędników miasta i pracowników MWiK w celu omówienia zasad
  i procedur związanych z realizacją inwestycji miasta.
 2. Na walnym zebraniu sprawozdawczym, które odbyło się dnia 13.04.2018r. zatwierdzona została uchwała o  powołaniu komisji inwestycyjnej ds. budowy sieci kanalizacyjnej ogrodu.
  W skład komisji weszli: prezes Anna Wojewódzka i wiceprezes Zenon Deręgowski (z ramienia zarządu jako reprezentanta ogrodu) oraz panowie Krzysztof Myga, Tomasz Macheta, Krzysztof Smoczyk i Czesław Poliwka (z ramienia działkowców ze znajomością aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie ustawy o zamówieniach publicznych i wiedzy technicznej). Komisja w 2018 roku spotkała się 4 razy.
 3. Zarząd ogrodu wystąpił do MWiK z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Dnia 28.04.2018r. uzyskaliśmy warunki techniczne.
 4. Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wystąpiliśmy z zapytaniem o prowadzenie postępowania celem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pismem z dnia 19.07.2018 r. zapytanie przekierowano do Prezydenta Miasta Bydgoszczy, który udzielił niejednobrzmiącej odpowiedzi.
 5. Pod koniec roku otrzymaliśmy pismo o planowanym zakończeniu prac przez firmę „Skanska”
  w terminie do dnia 31.03.2019r. W związku z zakończeniem prac na ul. Relaksowej powinniśmy zintensyfikować działania związane z projektowaniem i wykonaniem sieci na terenie ogrodu.
 6. 29.11.2018r. odbyło się kolejne spotkanie z projektantami sieci dla MWiK w sprawie opomiarowania ścieków.
 7. Uzyskaliśmy mapę naniesienia uzbrojenia energetycznego – trasa przebiegu kabli zasilających trafostacje.
 8. Komisja Kanalizacyjna ROD „Polana” opracowała zapytanie ofertowe, formularz oferty oraz projekt umowy na wykonanie usługi opracowania mapy do celów projektowych wraz
  z inwentaryzacją wszystkich szamb znajdujących się na poszczególnych 638 działkach. Na zaproszenie do złożenia oferty odpowiedziały 2 firmy. 21.08.2018r. protokolarnie wybrano wykonawcę. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Usługowy „Geo-Inwest” Robert Kolańczyk
  i dnia 30.08.2018r. zarząd ogrodu zawarł umowę na wykonanie mapy do celów projektowych.
  W okresie od 11.09.2018 do 31.10.2018 pracownicy zakładu zinwentaryzowali szamba na poszczególnych działkach. Odbioru mapy dokonano w dniu 07.11.2018r.
 9. Pierwotne zlecenie udzielone geodecie nie zawierało szeregu zagadnień, które na styku
  z projektantem utrudniały opracowanie optymalnych rozwiązań projektowych. Nowe potrzeby dotyczyły naniesienia na mapie rzeczywistych rzędnych studni włączeniowych do sieci kanalizacji sanitarnej, drzewostanu kolidującego z projektowaną siecią oraz innych przeszkód terenowych znajdujących się na działkach (utwardzenia terenu, dojścia, murki, elementy małej architektury, oczka wodne, inspekty). Wykonanie mapy powierzono Zakładowi Usługowemu „Geo-Inwest”.

2019 rok.

 1. 10.01.2019r. MWiK przekazał zmiany do wydanych wcześniej warunków technicznych.
 2. Ogłoszenie przez zarząd ROD przetargu na wyłonienie projektanta – dnia 22.02.2019 na stronie internetowej OZ PZD w Bydgoszczy ukazało się sporządzone przez komisję kanalizacyjną ogłoszenie o przetargu na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie ROD „Polana” z przyłączami do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Relaksowej
  w Bydgoszczy”. Załącznikami do ogłoszenia o przetargu była specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (łącznie 66 stron).
 3. Pismo 5 Zarządów ROD do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie pomocy w realizacji zadania inwestycyjnego budowy kanalizacji – 25 luty 2019 r.
 4. Spotkanie komisji inwentaryzacyjnej w celu oceny złożonych ofert – 25 marzec 2019 r. Wpłynęły 2 ważne oferty. Na posiedzeniu w dniu 15.03.2019r. komisja kanalizacyjna dokonała otwarcia kopert i oceny złożonych ofert. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy „Termstudio” Tomasz Jeleń z Bydgoszczy, która zgodnie z kryterium zawartym w SIWS uzyskała 94,55 pkt. Dnia 10.04.2019r. zawarta została umowa o prace projektowe (40 stron). Zakres wykonania przedmiotu umowy podzielony został na 2 etapy. Element I dotyczył projektu wstępnego (koncepcji programowo-przestrzennej) wraz z harmonogramem dalszych prac projektowych. Element II to wykonanie projektu budowlanego – wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim.
 5. Zawarte w umowie prawa i obowiązki stron obligowały nas do aktualizacji mapy sytuacyjno-wysokościowej z 2000 roku. Nie odzwierciedlała ona rzeczywistej, obecnej zabudowy altan
  i obiektów na działkach indywidualnych. Przez okres ostatnich 20 lat powstały nowe altany, wiele obiektów powiększyło swoją powierzchnię. Należało wykonać aktualizację mapy z 2000 roku
  o naniesienie danych rzeczywistych dotyczących zabudowy altan i innych obiektów na działkach indywidualnych. Wykonanie mapy powierzono Zakładowi Usługowemu „Geo-Inwest”.
 6. Na walnym zebraniu podjęto uchwałę:

UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO Nr  15/2019 z dnia 13.04.2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości i terminu wnoszenia zaliczkowych wpłat na poczet zadania inwestycyjnego pod nazwą: budowa sieci kanalizacyjnej ogrodu.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze na podstawie § 64 pkt. 8 statutu PZD uchwala konieczność wpłat zaliczek na realizację zadania inwestycyjnego. Przypadającą na jednego działkowca zaliczkę ustala się w kwocie:
w roku 2019 – 1000,00 zł, płatną w terminie do 31.12.2019 r.
w roku 2020 – 1000,00 zł, płatną w terminie do 31.12.2020 r.
w roku 2021 – 1000,00 zł, płatną w terminie do 31.12.2021 r.
w roku 2022 – 1000,00 zł, płatną w terminie do 31.12.2022 r.
Kwoty wyszczególnione w § 1 należy wpłacić na rachunek funduszu rozwoju ROD.

 1. Spotkanie 5 Zarządów ROD z Prezydentem Bydgoszczy. 23.04.2019r. w urzędzie miasta odbyło się spotkanie przedstawicieli OZ PZD i zarządów ogrodów „Polana”, „Malwa”, „Pod lasem”, „Tramwajarz”, „Camping” z przedstawicielami urzędu i MWiK. Przedmiotem spotkania było omówienie olbrzymich kosztów skanalizowania ogrodów działkowych i możliwości finansowych przeciętnego działkowca. Obecnie koszt od jednej działki to 15-18.000 zł. Wnoszone przez przedstawicieli działkowców uwagi dotyczyły przede wszystkim możliwości odstąpienia od budowy sieci, jako finansowo nieuzasadnionej i narażającej na wydatkowanie przez działkowców kosztów niewspółmiernych do osiągniętego zysku (eksploatacja
  i konserwacja sieci to kolejne koszty poniesione przez działkowców), zmiany uchwały rady miasta w sprawie przyznania dotacji w wysokości 500 zł. lub wskazania innych możliwości dofinansowania.
 2. Pismem z dnia MWiK 06.06.2019r. poinformowały o zakończeniu budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami w dzielnicach Janowo i Opławiec. Z uwagi na lokalizację ogrodów działkowych w strefie ochrony ujęcia powierzchniowego wody dla miasta Bydgoszczy, ich przyłączenie do kanalizacji miejskiej powinno nastąpić jak najprędzej.
 3. Do wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego wystosowano pismo z zapytaniem
  o możliwość ubiegania się o skorzystanie z funduszy celowych. 31.05.2019r. otrzymaliśmy odpowiedź, która zawierała informacje że na dzień obecny brak jest możliwości aplikowania
  o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Drugie pismo 5 Zarządów ROD do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie pomocy w realizacji zadania inwestycyjnego budowy kanalizacji – 05 sierpnia 2019 r. Dnia 5.08.2019r. przekazaliśmy kolejne pismo do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Urzędu Marszałkowskiego
  z określeniem powierzchni ogrodów, ilości przyłączy, długości sieci wewnętrznej i szacowanych kosztów skanalizowania ogrodów działkowych. Pismo zawierało prośbę o podjęcie działań mających na celu umożliwienie aplikowania o fundusze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2027.
 4. Pismo 5 Zarządów ROD do Prezydenta Bydgoszczy w sprawie pomocy w realizacji zadania inwestycyjnego budowy kanalizacji – 25 września 2019 r. Dnia 25.09.2019r. wystosowaliśmy pismo do Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w którym przekazaliśmy informacje o czekających nas wyzwaniach inwestycyjnych. W imieniu działkowców wystąpiliśmy o pomoc w realizacji zadania i wsparcie naszych starań u marszałka. Dnia 29.11.2019 Prezydent Rafał Bruski skierował pismo do Marszałka Piotra Całbeckiego o pozytywne rozpatrzenie skierowanej przez ROD prośby.
 5. Do niezależnej kancelarii prawnej skierowaliśmy zapytanie „czy w świetle zastanego stanu faktycznego i obowiązującego stanu prawnego, konieczne jest przyłączenie ROD „Polana” do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Relaksowej i Olimpijskiej”. Odpowiedź była twierdząca. ROD „Polana” wchodzi w skład terenu ochrony pośredniej na podstawie
  i w rozumieniu Rozporządzenia Nr 10/2012 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 4.12.2012r. Zgodnie z § 3 ust. 1 tego rozporządzenia, na terenie ochrony pośredniej zakazuje się na obszarach skanalizowanych z możliwością podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym i użytkowania zbiorników bezodpływowych nieczystości.

2020 rok.

 1. Prace projektowe w toku:
  1. 05.01.2020 r. wpłynęła od projektanta I wersja koncepcji programowo-przestrzennej,
  2. 17.01.2020 r. Komisja kanalizacyjna przekazała projektantowi uwagi do koncepcji,
  3. 29.01.2020 r. wpłynęła II wersja koncepcji,
  4. 11.02.2020 r. wpłynęła III wersja koncepcji,
  5. 19 maja 2020 r. – zatwierdzenie projektu wstępnego – koncepcji programowo-przestrzennej,
 2. W czerwcu otrzymaliśmy pismo z MWiK o możliwości uzyskania pożyczki na budowę podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej z programu priorytetowego EKO-KLIMAT 2020. W piśmie zwrócono uwagę, że ogrody działkowe znajdują się w strefie ochrony ujęcia powierzchniowego wody dla miasta Bydgoszczy, a ich podłączenie do kanalizacji miejskiej jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Bydgoszczy.
 3. Drugie spotkanie 5 Zarządów ROD z Prezydentem – 25.06.2020 r.
 4. Wyłonienie geodety w celu inwentaryzacji altan i szamb oraz wykonanie mapy dla celów projektowych
 5. Wniosek Zarządu ROD do PMB o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji – 6 lipiec 2020 r.
 6. Decyzja PMB z 24.09.2020 o umorzeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji
 7. Badania geotechniczne – październik – grudzień 2020

2021 rok.

 1. 06.04.2021 r. pismo PMB – WAB – nie zachodzi konieczność ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy.
 2. 16.04.2021 r. pismo UMB – WAB – brak konieczności uzyskania dla naszego zadania inwestycyjnego decyzji o pozwoleniu na budowę.
 3. 11.06.2021 r. pismo projektanta do MWiK o uzgodnienie projektowanych przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacyjnej w ul. Relaksowej.

Przewidywany termin otrzymania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie ROD „Polana” z przyłączami do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Relaksowej w Bydgoszczy” to koniec października 2021 r.

Niestety, z uwagi na przeciągający się proces uzgodnienia projektu w MWiK, termin ten nie był możliwy do osiągnięcia.

 1. 09.07.2021 r pismo MWiK w sprawie uwag do projektu.
 2. 26.07.2021 r. pismo projektanta do MWiK z prośbą o możliwość rezygnacji z studni pomiarowych.
 3. 02.11.2021 r. – zawarcie przez ROD Polana porozumienia z ROD Malwa w sprawie ustalenia procentowego udziału ścieków z zlewni przepompowni nr P2.

2022 rok.

 1. 07.01.2022 r. pismo projektanta do ROD Polana – informacja o stanie zaawansowania prac nad projektem i przeciągającym się procesie uzgodnień projektu w MWiK.
 2. 31.01.2022 r. – pieczątka MWiK o uzgodnieniu projektu.
 3. 02.02.2022 r. – odebranie uzgodnionego projektu przez projektanta, końcowe prace nad projektem.
 4. 25.02.2022 r. – przekazanie projektu przez projektanta do ROD Polana celem akceptacji przez Komisję Kanalizacyjną i Zarząd ROD.
 5. 09.03.2022 r. – zebranie Komisji Kanalizacyjnej – akceptacja projektu przez Komisję oraz Zarząd
 6. Do 10.04.2022 r. – opracowanie kosztorysu inwestorskiego przez projektanta
 7. 11.04.2022 r. – przekazanie kosztorysu inwestorskiego przez projektant
 8. 01.07.2022 r.

Dnia 1 lipca w ratuszu urzędu miasta odbyło się spotkanie z wiceprezydentem Mirosławem Kozłowiczem w sprawie pozyskania środków finansowych na budowę instalacji kanalizacyjnych w rod. W spotkaniu z inicjatywy p. Janusza Olszewskiego – prezes ROD „Malwa” uczestniczyli prezesi ROD „Polana”, „Pod lasem” „Camping” i „Tramwajarz”. Ponadto obecni byli: prezes OZ OZD Barbara Kokot, poseł Jan Szopiński, przedstawiciele UM i MWiK, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Prezesi ogrodów przedstawili informację o aktualnej sytuacji w danych ogrodach. Wiceprezydent był zaszokowany kwotami potrzebnymi na skanalizowanie rodów. Prezes ROD „Camping” przedstawił informację o podjętych działaniach polegających na wysłaniu całego szeregu pism do instytucji, które mogłyby pomóc finansowo i zajmują się tematyką ochrony środowiska. Zwrócił uwagę, że MWiK w Bydgoszczy wprowadzają ogrody w błąd kierując do nas pisma w sprawie możliwości pozyskania środków z Programu Ekolimat 2020, który to program ze względów formalnych wyklucza udział ogrodów działkowych.
Przedstawiciele ARiMR przedstawili warunki – ostatnio nagłośnionego programu grantów dla ogrodów z budżetem 47 mln zł. Mimo szumnych zapowiedzi program nie odpowiada na nasze realne potrzeby. Pozyskana kwota na kanalizację wyniosłaby kilka tysięcy złotych, po spełnieniu całego szeregu warunków, w tym wnioskowania w 70% o granty na cele proekologiczne np. „karmiki i budki lęgowe dla ptaków, w tym łowiących komary”.
Przedstawiciel UM przedstawił aktualną sytuację dostępności do środków unijnych – niestety nie dla ogrodów działkowych. Podobnie wygląda sprawa ze środkami z Krajowego Planu Odbudowy. Jak wynika z powyższego na dzień dzisiejszy nie ma żadnych możliwości pozyskania dotacji, dofinansowania, czy nawet zaciągnięcia pożyczki na tego rodzaju inwestycje.
Pan poseł Jan Szopiński zobowiązał się zainteresować problemem właściwe działy resortowe ministerstw. Wiceprezydent Pan Mirosław Kozłowicz zobowiązał się do wystąpienia z wnioskiem do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej o możliwość dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 kosztów inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych.
Prezes OZ PZD Pani Barbara Kokot przedstawi problem Prezesowi PZD.
Dnia 22 lipca 2022 otrzymaliśmy do wiadomości kserokopię pisma Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pana Rafała Bruskiego, skierowanego do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, z wnioskiem o możliwość dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 kosztów inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. (pismo do wglądu lub pobrania TUTAJ)

2023 rok.

 1. W dniu 6 lutego 2023 r. Zarząd ROD „Polana” wraz z Zarządami ROD „Malwa”, „Pod Lasem”, „Tramwajarz” i „Camping” wystosowały do Prezydenta Miasta Bydgoszczy – Pana Rafała Bruskiego, pismo – prośbę, aby Miasto, jako jedyny udziałowiec i właściciel spółki MWiK w Bydgoszczy, zleciło MWiK złożenie aplikacji o fundusze w ramach tego Programu FEnIKS 2021-2027 na realizację inwestycji kanalizacyjnych w naszych pięciu ogrodach działkowych. W październiku 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła dla Polski program FEnIKS 2021-2027 (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko). W programie tym są zapisy mówiące o środkach na gospodarkę wodno-ściekową (Priorytet I : Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, działanie FENX.01.03). Jednak jedynymi typami beneficjentów wskazane są przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i jednostki samorządu terytorialnego.
 2. W dniu 01.04.2023 r. Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „Polana”
  w Bydgoszczy podjęło uchwałę nr 13/2023 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej – etap. I.
 3. W dniu 22 maja 2023 r. wpłynęła do Zarządu odpowiedź Pana Prezydenta na nasze pismo. Niestety, okazało się, że z zapisów Programu ( SZOP – Szczegółowy Opis Priorytetów) wynika, że środki w programie przeznaczone są na budowę, rozbudowę i remonty infrastruktury komunalnej – a nasze instalacje wewnętrzne na terenie ogrodów działkowych nie są i nie będą elementem infrastruktury komunalnej nie stanowią one własności ani też nie pozostają w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. W konsekwencji fundusze z Programu FEnIKS nie mogą zostać wykorzystane na potrzeby ROD.
 4. W dniu 20.06.2023 r. ROD „Polana” wystąpił do MWiK w Bydgoszczy z wnioskiem
  o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej – poprzednie warunki utraciły ważność z dniem 12.02.2023 r.
 5. 31.08.2023 r. MWiK w Bydgoszczy wydały nowe warunki przyłączenia ROD „Polana” do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Relaksowej.
 6. W dniu 17 lipca 2023 r. Zarząd ROD „Polana” na podstawie uchwały nr 13/2023 Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD w ROD „Polana” w Bydgoszczy z dnia 01.04.2023 r. oraz uchwały nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 01.10.2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych ogłosił pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie 12 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej w ROD „Polana” do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Relaksowej i Olimpijskiej – postępowanie ROD-1/2023. Termin składania ofert – do 31 lipca 2023 r. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej ogrodu (www.rodpolana.pl) oraz na stronie Zarządu Okręgowego PZD w Bydgoszczy (www.bydgoszcz.pzd.pl).
  W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła 1 (jedna) oferta z firmy San-In Sp. z o.o.
  w Bydgoszczy. Komisja Kanalizacyjna ROD „Polana”, na podstawie § 17 ust. 5 i 9 uchwały nr 14/III/2015 KR PZD unieważniła postępowanie z uwagi na to, że nie zostały złożone co najmniej dwie ważne oferty.
 7. W dniu 3 sierpnia 2023 r. Zarząd ROD „Polana” na podstawie uchwały nr 13/2023 Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD w ROD „Polana” w Bydgoszczy z dnia 01.04.2023 r. oraz nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 01.10.2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych ogłosił ponownie pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie 12 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej w ROD „Polana” do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Relaksowej i Olimpijskiej – postępowanie ROD-2/2023. Termin składania ofert – do 17 sierpnia 2023 r. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej ogrodu (www.rodpolana.pl) oraz na stronie Zarządu Okręgowego PZD w Bydgoszczy (www.bydgoszcz.pzd.pl), tablicy ogłoszeń na terenie ogrodu oraz w prasie lokalnej – Express Bydgoski.
  Komisja Kanalizacyjna w dniu 19 sierpnia 2023 r. dokonała oceny ofert – wpłynęły 3 (trzy) oferty. Jedna oferta została odrzucona z uwagi na brak spełnienia kryteriów  –  warunku nr 5 udziału w postępowaniu. Pozostałe dwie oferty zostały ocenione zgodnie z Specyfikacją Warunków Zamówienia. Na podstawie dokonanej oceny została wybrana oferta Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „ALFA” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów – okazała się najkorzystniejsza. Firma „ALFA” oferowała wykonanie robót za kwotę 241.080,00 PLN brutto, termin wykonania – 50 dni kalendarzowych, długość gwarancji 7 lat.
 8. W dniu 30 sierpnia br. została podpisana umowa nr 6/2023 między ROD „Polana”
  w Bydgoszczy a Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „ALFA” Sp. z o.o. w Bydgoszczy na wykonanie zadania pod nazwą „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Polana” w Bydgoszczy do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Relaksowej i Olimpijskiej. Protokolarne przekazanie terenu robót nastąpiło w dniu 02.10.2023 r.
 9. Dnia 04.09.2023 r. została podpisana umowa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanym przedsięwzięciem.
 10. Dnia 27 października 2023 r. ROD „Polana” złożył do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych – budowa instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie ROD „Polana” wraz z przyłączami do sieci kanalizacyjnej w ul. Relaksowej i Olimpijskiej.
 11. Dnia 11 grudnia 2023 r. sporządzono protokół końcowego odbioru robót budowlanych. Termin wykonania robót został dotrzymany. Roboty zostały wykonane zgodnie
  z dokumentacją techniczną. Ustalono, że w terminie do 30 kwietnia 2024 r. zostanie dokonany przegląd wykonanych robót i ewentualne wypoziomowanie i wypionowanie bram 10, 11 i 12, a także wyłożenie płyt betonowych przy studzience chłonnej przy bramie nr 21 (przy Domu Działkowca). Okres gwarancji jakości wykonanych robót ustala się na
  7 lat od dnia 11.12.2023 r.
 12. Na dzień 31 grudnia 2023 r. zaliczkowe wpłaty działkowców na budowę kanalizacji wyniosły 3.223.648 zł, wpłaty inne (odsetki od lokat, odsetki ustawowe od zaległych wpłat, odpisy z funduszu inwestycyjnego – 201.302,32 zł.
  Ogółem : 3.424.950,32 zł.
  Zadłużenie działkowców z tytułu braku wpłat wynosi 662.052,00 zł.
  Wydatki ogółem od roku 2018 do końca 2023 wyniosły 603.510,49 zł.
  Stan konta do wykorzystania na dalsze pace wynosi : 2.821.439,83 zł.

2024 rok

 1. Dnia 3 lutego 2024 r. przy bramie 21, w okolicy studzienki chłonnej przed Domem Działkowca zostało ułożonych 6 betonowych płyt.