Uchwały Walnego Zebrania 2023

UCHWAŁA Nr  1/2023

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

 w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 01.04.2023 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2022 r.

Walne zebranie sprawozdawcze, działając na podstawie § 64 pkt 1 Statutu PZD, zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej ROD postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu ROD „Polana” za 2022 rok.

§ 2

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr  2/2023

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

 w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 01.04.2023 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego ROD za 2022 r.

Walne zebranie sprawozdawcze, działając na podstawie § 64 pkt 3 Statutu PZD oraz wniosku Komisji Rewizyjnej ROD postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe ROD za 2022 rok sporządzone przez zarząd, składające się z:

– bilansu zamykający się po stronie pasywów i aktywów kwotą 4.175.242,21 zł,

– rachunku wyników, wykazującego nadwyżkę w wysokości 1.168,23 zł,

– sprawozdania z fundusz rozwoju zamykającego się kwotą 2.740.578,18 zł,

– sprawozdania z funduszu oświatowego z nadwyżką w kwocie 6.451,12 zł.

§ 2

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr  3/2023

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 01.04.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Komisji Rewizyjnej ROD w 2022 roku.

Walne zebranie sprawozdawcze ROD „POLANA”, na podstawie § 64 pkt 2 Statutu PZD postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2022 roku.

§ 2

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 4/2023

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

 w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 01.04.2023 r.

w sprawie

 planu pracy na 2023 rok.

Walne zebranie sprawozdawcze ROD „POLANA”, na podstawie § 64 pkt 6 Statutu PZD, postanawia:

§ 1

Przyjąć plan pracy na 2023 rok.

§ 2

Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „POLANA”  w BYDGOSZCZY

PROJEKT PLANU PRACY ZARZĄDU ROD „POLANA”

W 2023 ROKU.

I. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA w zakresie:

 • opracowania bilansu i sprawozdań z działalności finansowej za 2023 rok,
 • opracowania preliminarzy oraz uchwał związanych z funkcjonowaniem ogrodu na 2023,
 • przekazania informacji finansowej oraz wysokości opłat rocznych za działkę wszystkim użytkownikom,
 • organizacji walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD,
 • odbywania comiesięcznych zebrań zarządu ogrodu, przygotowania dokumentacji dot. przeniesienia praw do działek i podejmowania działań związanych z ogrodem,
 • administrowania biurem zarządu w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. 900-1400,
 • zapewnienia płynności finansowej i racjonalnej gospodarki finansami ogrodu, windykacja należności oraz terminowe regulowanie zobowiązań,
 • zapewnienia dostaw wody i energii do poszczególnych działek, monitorowanie strat,
 • utrzymanie w należytym stanie technicznym sieci wodociągowej i elektrycznej,
 • niezwłoczne usuwanie powstałych awarii,
 • współpracy z organami PZD wyższego stopnia w zakresie działalności statutowe,
 • współpracy z urzędem miasta i innymi organami w zakresie prawnym i ustawodawczym.

II. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNO-REMONTOWA w tym:

 • bieżąca analiza stanu infrastruktury i urządzeń ogrodu,
 • prowadzenie niezbędnych modernizacji infrastruktury ogrodu,
 • koordynowanie działań komisji inwestycyjnej w zakresie kanalizacji ogrodu.

III. ZAGOSPODAROWANIE OGRODU I DZIAŁEK obejmujące:

 • monitorowanie i przeciwdziałanie zamieszkania całorocznego,
 • podejmowanie działań w zakresie budowy ponadnormatywnych altan,
 • przeprowadzanie przeglądów ogrodu i działek,

IV. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA, w tym:

 • aktualizacja strony internetowej,
 • aktualizacja ogłoszeń w gablotach informacyjnych,
 • bieżące informowanie o działalności organizacyjnej PZD i zarządu ogrodu.

V. UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI, w tym:

 • organizowanie i nadzorowanie wywozu odpadów komunalnych,
 • monitorowanie segregacji śmieci, w celu wypracowania optymalnych rozwiązań związanych z wprowadzaniem nowych zasad segregacji,
 • kontynuowanie ochrony ogrodu,
 • ubezpieczenie majątku trwałego,
 • dbanie o estetyczny wygląd terenów wspólnych ogrodu i przejezdność alejek ogrodowych.

UCHWAŁA Nr 5/2023

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

 w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 01.04.2023 r.

w sprawie ustalenia kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD.

             Walne zebranie sprawozdawcze działając na podstawie § 64 pkt 6 i 7 Statutu PZD oraz § 5 ust. 3 Uchwały nr 5/XXV/2018 KR PZD z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zasad wynagradzania za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w rodzinnych ogrodach działkowych (zm. Wprowadzone uchwałą nr 11/XXVI/2019 KR PZD z dnia 24.01.2019r.), postanawia:

§ 1

 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na świadczenia i nagrody zgodnie z uchwałą nr 5/XXV/2018 Krajowej Rady PZD wynosi 32.580,84 zł.
 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na świadczenia i nagrody na rok kalendarzowy 2023 podwyższyć o 33.419,16 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta dziewiętnaście złotych 00/100)
 3. (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

§ 2

Decyzje o podziale środków zgodnie z § 6 i § 7 cytowanej uchwały powierzyć Zarządowi ROD, który po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej podejmie stosowne uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 6/2023

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

 w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 01.04.2023 r.

w sprawie częściowego pokrycia kosztów eksploatacji ogrodu w okresie zimowym przez działkowców korzystających z infrastruktury przez cały rok.

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze na podstawie uzasadnionego wniosku zarządu ustala opłatę ogrodową przeznaczoną na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w okresie od 1 listopada 2022 r. do 31 marca 2023 r. W skład kosztów wchodzi pobór i dostawa wody, usuwanie skutków powstałych awarii, opłata wodna, równanie alejek, segregacja i wywóz odpadów oraz dozór sieci i obsługa finansowa. Dodatkowa odpłatność działkowców korzystających z infrastruktury ogrodu przez cały rok wynosi 400,00 zł

§ 2

Opłaty należy wpłacić w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyliczenie kosztów stanowi załącznik do uchwały.

WNIOSEK ZARZĄDU ROD „POLANA”

na walne zebranie sprawozdawcze członków PZD,

w sprawie częściowego pokrycia kosztów

eksploatacji ogrodu w okresie zimowym

przez działkowców korzystających z infrastruktury przez cały rok.

W reakcji na wielokrotne prośby i wnioski działkowców sezonowych, dotyczące pokrywania przez nich kosztów eksploatacji całorocznej ogrodu, a generowanych przez grupę działkowców użytkujących działki całorocznie, zarząd ogrodu na podstawie dokonanych wyliczeń wnioskuje o obciążenie tychże działkowców niektórymi kosztami eksploatacji infrastruktury ogrodu za okres 5 miesięcy tj. od 1 listopada 2022 do 31 marca 2023. Na podstawie zużycia energii elektrycznej na indywidualnych działkach w sezonie zimowym, przyjmujemy 120 działek użytkowanych całorocznie.

Koszty statutowe – dodatkowa kwota 400,00 zł od działki.

Wyliczenia dokonano na podstawie poniesionych kosztów:

energia hydroforni 5552 kW3220,16
opłata wodna PGW za 5 miesięcy1142,50
dozór sieci wodociągowej i elektrycznej16000,00
równanie alejek wewnętrznych1476,00
segregacja i dodatkowy wywóz odpadów komunalnych4468,56
obsługa biura, materiały biurowe, znaczki, praca gospodarza4000,00
usuwanie skutków awarii sieci wodociągowej9579,00
usuwanie skutków awarii sieci elektrycznej3419,40

Razem to kwota 48.050,02 zł.

W podziale na 120 działek użytkowanych całorocznie – 400,42 zł

Opłata ogrodowa nie stanowi czynszu rocznego i nie jest usankcjonowaniem łamania prawa w zakresie zamieszkiwania całorocznego na terenie ogrodu. Jest alternatywą odłączenia dopływu wody w okresie zimowym.

Za Zarząd ROD „Polana”


UCHWAŁA Nr 7/2023

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

 w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 01.04.2023 r.

w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w 2023 roku.

             Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „POLANA” , na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o rod oraz § 64 pkt 7 Statutu  PZD postanawia:

§ 1

Uchwalić opłatę ogrodową w 2023 roku w kwocie:

1,18 zł/m2 powierzchni użytkowanej działki przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD – w tym 0,12 zł/m2 partycypacji zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 Statutu PZD uchwalona uchwałą nr 2/XVI/2022 Krajowej Rady PZD z dnia 17 listopada 2022 r.

§ 2

Opłata ogrodowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2023 roku w szczególności na:

 1. opłaty za dostawę energii elektrycznej dla ogrodu w kwocie 33.600,00 zł,
 2. pobór i dostawę wody w kwocie 42.000,00 zł,
 3. zarządzanie ogrodem i całoroczne prowadzenie biura w kwocie 99.733,30 zł,
 4. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne w kwocie 19.547,33 zł,
 5. utrzymanie porządku i czystości, remonty i konserwację, usuwane skutków awarii infrastruktury ogrodowej 76.600,00 zł,
 6. działalność organizacyjną w kwocie 73.000,00 zł,
 7. partycypację w kosztach działalności PZD w kwocie 32.580,84 zł.

§ 3

Opłatę ogrodową wskazaną w § 1 wnoszą wszyscy działkowcy w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 8/2023

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

 w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 01.04.2023 r.

w sprawie wysokości opłaty ogrodowej – energetycznej i terminu jej wnoszenia w 2023 roku.

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „POLANA” , na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o rod oraz § 64 pkt 7 Statutu  PZD oraz Uchwały nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5.11.2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych, postanawia:

§ 1

Na podstawie danych z 2022 roku – w szczególności strat wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniami licznika głównego (606896 kWh), a sumą wskazań wszystkich podliczników (532559 kWh) wynoszących w 2022 roku 23.026 kilowatów ustala się  opłatę energetyczną w kwocie 20,00 zł od działki podłączonej do sieci energetycznej.

§ 2

Opłata energetyczna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu.

§ 3

 1. Opłatę wskazaną w § 1 wnoszą wszyscy działkowcy w ROD, których działki są podłączone do ogrodowej sieci elektrycznej.
 2. Opłatę wnoszą wszyscy działkowcy w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wniosek Zarządu ROD „POLANA”

w sprawie ustalenia wysokości opłaty energetycznej na 2023 rok.

Zgodnie z zapisami Uchwały nr 285/2015 w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych opłata energetyczna jest corocznie uchwalana przez walne zebranie członków ROD. Opłata energetyczna przeznaczona jest w szczególności na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu, opłaty abonamentowej i składnika stałego stawki sieciowej zawartych w rachunku wystawianym przez zakład energetyczny ogrodowi oraz innych obciążeń związanych z zarządzaniem siecią. Wysokość opłaty energetycznej ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych.

Rozliczenie 2022 roku.
odczyt liczników głównych:606896kWh
zużycie działkowców:532559kWh
zużycie ogrodu:51311kWh 
Strata23026kWh13356,00 zł

Wyliczenie stawki na 2023 rok.

23026 kWh / 637 działek 36 kWh 20,88 zł

WPŁYWY 202315990,00 zł
Nadwyżka/niedobór roku 20223250,00 zł
Opłata energetyczna bieżąca12740,00 zł

Przyjęto Uchwałą nr      /2023 Zarządu ROD „Polana” w wysokości 20,00 zł od działki


UCHWAŁA Nr 9/2023

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

 w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 01.04.2023 r.

w sprawie wysokości opłaty ogrodowej – ochrona ogrodu i terminu jej wnoszenia w 2023 roku.

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „POLANA” , na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o rod oraz § 64 pkt 7 Statutu  PZD, zgodnie z podjętymi uchwałami Walnego Zebrania nr 5 z 2000r. i nr 11 z 2005r. w sprawie wprowadzenia ochrony ogrodu, postanawia:

§ 1

Uchwalić opłatę za ochronę ogrodu w 2023 roku w wysokości 320,00 zł od działki.

§ 2

Opłatę wskazaną w § 1 wnoszą wszyscy działkowcy w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 10/2023

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

 w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 01.04.2023 r.

w sprawie wysokości opłaty ogrodowej za wywóz śmieci z terenu ROD i terminu jej wnoszenia w 2023 roku.

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „POLANA” , na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o rod oraz § 64 pkt 7 Statutu  PZD, w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nr XXXI/723/20 z dnia 25.11.2020 r., regulującą wysokość opłat za wywóz śmieci postanawia:

§ 1

Uchwalić opłatę za wywóz śmieci w okresie od 01.04.-31.10.2023 r. (7 miesięcy) w kwocie 210,00 zł od działki.

§ 2

Uchwalić dodatkową opłatę za wywóz śmieci w okresie od 1.11.2023 r. do 31.03.2024 r. (5 miesięcy)  w kwocie 220,00 zł od działki użytkowanej całorocznie.

§ 3

 1. Opłatę za wywóz śmieci wskazaną w § 1 wnoszą wszyscy działkowcy w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.
 2. Opłatę za wywóz śmieci wskazaną w § 2 wnoszą działkowcy użytkujący działkę całorocznie w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYLICZENIE OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW

I – III 2023 – co 2 tygodnie

FrakcjaIlośćKoszt
Zmieszane62955,00
Bio21970,04
Plastik7758,52
Szkło3325,08
Papier3325,08

RAZEM: 6.333,72 zł

IV – V 2023 – co 2 tygodnie

FrakcjaIlośćKoszt
Zmieszane62955,00
Bio65910,12
Plastik8866,88
Szkło4433,44
Papier4433,44

RAZEM: 10.598,88 zł

VI – X 2023 – co 1 tydzień

FrakcjaIlośćKoszt
Zmieszane65910,00
Bio611820,24
Plastik81733,76
Szkło4866,88
Papier4866,88

RAZEM: 21.197,76 zł

XI – XII 2023 – co 2 tygodnie

FrakcjaIlośćKoszt
Zmieszane41970,00
Bio21970,04
Plastik6650,16
Szkło2216,72
Papier2216,72

RAZEM: 5.023,64 zł

I – III 2024 – co 2 tygodnie

FrakcjaIlośćKoszt
Zmieszane41970,00
Bio21970,04
Plastik6650,16
Szkło2216,72
Papier2216,72

RAZEM: 5.023,64 zł

I – III 2023                  6.333,72 x 3 miesiące = 19.001,16 zł

IV – V 2023                10.598,88 x 2 miesiące = 21.197,76 zł

VI – X 2023                21.197,76 zł x 5 miesięcy = 105.988,80 zł

XI – XII 2023 5.023,64 x 2 miesiące = 10.047,28 zł

I – III 2024                  5.023,64 x 3 miesiące = 15.070,92 zł

RAZEM ZA OKRES IV 2023 – III 2024 ROK – 152.304,76 zł

SEZON LETNI           IV-X                127.186,56 : 637 = 199,66 zł

SEZON ZIMOWY     XI-III               25.118,20 : 120 = 219,31 zł


UCHWAŁA Nr  11 /2023

walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD

 w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 01.04.2023 r.

w sprawie  realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:

modernizacja stacji uzdatniania wody w budynku hydroforni.

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „Polana” w Bydgoszczy, na podstawie § 64 pkt 8 Statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjmuje do realizacji na rok 2023 zadanie modernizacyjne pod nazwą:  modernizacja stacji uzdatniania wody w budynku hydroforni – wymiana filtra i mieszacza wodno-powietrznego.

§ 2

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania o którym mowa w § 1, ustala się w kwocie 30,00 zł. Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy ROD w terminie do 30 czerwca 2023 rok.

§ 4

Nie ustala się ilości godzin pracy działkowca przy realizacji zadania, ani ekwiwalentu za niewykonane prace.

§ 5

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa w § 3.

§ 6

Realizacja zadania może być podjęta po spełnieniu przez Zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WNIOSEK

Zarządu ROD „POLANA” w Bydgoszczy

na walne zebranie sprawozdawcze członków PZD

w sprawie  realizacji zadania inwestycyjnego

pn. modernizacja stacji uzdatniania wody w budynku hydroforni –

wymiana filtra i mieszacza wodno-powietrznego.

Charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót:

Modernizacja stacji uzdatniania wody:

 • Demontaż odżelaziacza wody z 1983 roku.
 • Projekt montażu.
 • Zakup filtra i mieszacza wodno-powietrznego.
 • Transport zbiorników.
 • Zasypanie masą filtrującą.
 • Montaż i usprzętowienie zbiorników.
 • Odbiór techniczny.

Przewidywany czasookres i termin realizacjikwiecień – czerwiec 2023 r.

System realizacji zadania (w odniesieniu do całości lub elementów obiektu):

 • gospodarczy,
 • zlecony,
 • mieszany

Przewidywany koszt zadania w zł115.175,00 zł

Przewidywane źródło finansowania:

 • środki własne ROD ……………………………………..…………………………….…. 86.065,00 zł
 • dotacje jednostek samorządu terytorialnego ……………..………………
 • dotacje organów wyższych PZD …………………..…………………………..…. 10.000,00 zł
 • dotacje z innych źródeł, w tym funduszy europejskich i krajowych ….…
 • pożyczka z funduszu samopomocowego PZD …………………………..
 • środki z partycypacji finansowej działkowców ………………..………….. 19.110,00 zł

nie przewiduje się prac działkowców na rzecz zadań modernizacyjnych.                                       


UCHWAŁA Nr  12/2023

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

 w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 01.04.2023 r.

w sprawie  wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD.

W związku z podjęciem Uchwały nr 11/2023 walnego zebrania ROD w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:  modernizacja stacji uzdatniania wody w budynku hydroforni – wymiana filtra i mieszacza wodno-powietrznego,

postanawia się co następuje:

 1. Upoważnia się Zarząd ROD „Polana” do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie dotacji z okręgowego Funduszu Rozwoju ROD na powyższą inwestycję.
 2. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku, gdy ROD nie wykorzysta dotacji, wykorzysta dotację niezgodnie z jej przeznaczeniem, nie rozliczy dotacji, lub wobec ROD w ciągu 5 lat od przekazania dotacji na rachunek bankowy ROD zostanie podjęta uchwała o wyodrębnieniu w rozumieniu art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr  13/2023

Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

 w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 01.04.2023 r.

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej – etap 1.

§ 1

 Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „Polana”, na podstawie § 64 pkt 8 Statutu PZD, oraz wniosku zarządu ROD przyjmuje do realizacji na rok 2023 zadanie inwestycyjne pn. budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej – etap 1.

§ 2

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

Koszt realizacji zadania o którym mowa w § 1 pokryty zostanie ze środków zgromadzonych z wpłaconych przez działkowców zaliczek na poczet kanalizacji ogrodu.

§ 4

Nie ustala się ilości godzin pracy działkowca przy realizacji zadania, ani ekwiwalentu za niewykonane prace.

§ 5

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa w § 3.

§ 6

Realizacja zadania inwestycyjnego może być podjęta po spełnieniu przez Zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WNIOSEK

Zarządu ROD „POLANA” w Bydgoszczy

na walne zebranie sprawozdawcze członków PZD

w sprawie  realizacji zadania inwestycyjnego
pn. budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej – etap 1.

Charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót:

Budowa wewnętrznej sieci kanalizacyjnej – etap 1:

 • Budowa 12 szt. przyłączy Ø 200 x 5,9 mm do sieci kanalizacyjnej w ul. Relaksowej,
 • Budowa 12 szt. studzienek kanalizacyjnych betonowych Ø 1000 mm.

Przewidywany czasookres i termin realizacji:  do końca 2023 r.

System realizacji zadania (w odniesieniu do całości lub elementów obiektu):

 • gospodarczy,
 • zlecony,
 • mieszany

Przewidywany koszt zadania w zł219.803,54 zł (wartość kosztorysowa)

Przewidywane źródło finansowania:

 • środki własne ROD ……………………………………..……………….  zł
 • dotacje jednostek samorządu terytorialnego ……………..………………
 • dotacje organów wyższych PZD …………………..…………………….  zł
 • dotacje z innych źródeł, w tym funduszy europejskich i krajowych ….…
 • pożyczka z funduszu samopomocowego PZD …………………………..
 • środki z partycypacji finansowej działkowców ……………..………….. 219.803,54 zł

nie przewiduje się prac działkowców na rzecz zadań modernizacyjnych.                                       


UCHWAŁA Nr  14/2023

Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

 w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 01.04.2023 r.

w sprawie  ustalenia wysokości i terminu wnoszenia zaliczkowych wpłat na poczet zadania inwestycyjnego pn. budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej – etap 2.

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze na podstawie § 64 pkt 8 statutu PZD uchwala konieczność wpłat zaliczek na realizację zadania inwestycyjnego pn. budowa zewnętrznej sieci kanalizacyjnej – etap 2.

§ 2

Przypadającą na jednego działkowca zaliczkę ustala się w kwocie:

w roku 2023 – 1000,00 zł, płatną w terminie do 31.12.2023 r.

w roku 2024 – 1000,00 zł, płatną w terminie do 31.12.2024 r.

w roku 2025 – 1000,00 zł, płatną w terminie do 31.12.2025 r.

w roku 2026 – 1000,00 zł, płatną w terminie do 31.12.2026 r.

§ 3

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa w § 3.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr  15/2023

Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

 w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 01.04.2023 r.

w sprawie preliminarzy finansowych na 2023 rok.

 Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „Polana”, na podstawie § 64 pkt 6 statutu PZD, postanawia:

§ 1

Przyjąć następujące preliminarze finansowe ROD na 2023 rok:

 1. Preliminarz finansowy działalności statutowej, zamykający się po stronie:
 2. przychodów kwotą                                             344.480,63 zł
 3. kosztów kwotą                                                   344.480,63 zł
 4. rezerwę stanowi                                                  21.898,50 zł
 • Preliminarz funduszu rozwoju ROD:
 • bilans otwarcia                                                  2.740.578,18 zł
 • planowane przychody                                       1.373.103,87 zł
 • planowane koszty                                              335.278,54 zł
 • planowany stan na 31.12.2023 r.                       3.778.403,51 zł
 • Preliminarz funduszu oświatowego:
 • bilans otwarcia                                                  6.451,12 zł
 • planowane przychody                                         900,00 zł
 • planowane koszty                                               6.000,00 zł
 • planowany stan na 31.12.2023 r.                        1.351,12 zł

§ 2

Preliminarze finansowe stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr  16/2023

Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

 w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 01.04.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia powołania członka organu PZD w trybie § 40 ust. 1 Statutu PZD.

 Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „Polana”, działając na podstawie § 40 ust. 2 Statutu PZD, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić powołanie Pani Bożeny Paluszewskiej do składu Komisji Rewizyjnej ROD „Polana”, dokonane na podstawie uchwały nr 2/2022 z dnia 12.12.2022 r.

§ 2

Stwierdzić, że aktualnie w skład Komisji Rewizyjnej ROD „Polana” wchodzą:

 1. Danuta Szymańska – przewodnicząca
 2. Henryka Myga – zastępca przewodniczącej
 3. Stanisław Kozera – sekretarz
 4. Marian Koreń – członek
 5. Bożena Paluszewska – członek

Nie przeprowadzać wyborów uzupełniających do wskazanego w § 1 organu ROD w ramach walnego zebrania sprawozdawczego na podstawie § 65 ust. 3 Statutu PZD.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 17/2023

Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

 w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 01.04.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia powołania członka organu PZD w trybie § 40 ust. 1 Statutu PZD.

 Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „Polana”, działając na podstawie § 40 ust. 2 Statutu PZD, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić powołanie Pana Macieja Kostrzewskiego do składu Zarządu ROD „Polana”, dokonane na podstawie uchwały nr 19/2023 z dnia 21.02.2023 r.

§ 2

Stwierdzić, że aktualnie w skład Zarządu ROD „Polana” wchodzą:

 1. Anna Wojewódzka – prezes
 2. Krzysztof Smoczyk – pierwszy wiceprezes
 3. Sławomir Tempski – wiceprezes
 4. Krzysztof Sikora – skarbnik
 5. Dorota Śliwińska – sekretarz
 6. Maria Kalaczyńska – członek
 7. Alicja Nadolna – członek
 8. Andrzej Krzekotowski – członek
 9. Maciej Kostrzewski – członek

Nie przeprowadzać wyborów uzupełniających do wskazanego w § 1 organu ROD w ramach walnego zebrania sprawozdawczego na podstawie § 65 ust. 3 Statutu PZD.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 18/2023

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

 w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 01.04.2023 r.

w sprawie wniosku o zmianę planu zagospodarowania ROD „Polana”.

Na podstawie § 64 pkt 9 Statutu PZD oraz § 29 i § 30 Regulaminu ROD, Walne zebranie postanawia wystąpić z wnioskiem do Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy o zmianę planu zagospodarowania terenu polegającej na aktualizacji stanu użytkowania terenu ROD „Polana” wynikającego ze zmian w liczbie posiadanych działek rodzinnych i ich powierzchni na przestrzeni lat ubiegłych.

Podstawowe dane do wprowadzenia zmian w planie zagospodarowania:

a. powierzchnia ogólna ROD – 34,2868 ha
b. powierzchnia użytkowa (pod działkami) – 27,1507 ha
c. powierzchnia ogólnodostępna (alejki, place, parkingi, itp.) – 7,1361 ha
d. powierzchnia wyłączona z użytkowania – 0
e. liczba wszystkich działek – 637
f. liczba działek użytkowanych – 637

Plan zagospodarowania na podkładzie geodezyjnym oraz wykaz powierzchni poszczególnych działek rodzinnych stanowią załącznik do niniejszej uchwały.