Uchwały Walnego Zebrania 2021

UCHWAŁA Nr  1/2021

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 22.08.2021 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2019 r.

Walne zebranie sprawozdawcze, działając na podstawie § 64 pkt 1 Statutu PZD, zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej ROD postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu ROD „Polana” za 2019 rok.

§ 2

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr  2/2021

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 22.08.2021 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego ROD za 2019 r.

Walne zebranie sprawozdawcze, działając na podstawie § 64 pkt 3 Statutu PZD oraz wniosku Komisji Rewizyjnej ROD postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zarządu ROD za 2019 rok, składające się z:

– bilansu zamykający się po stronie pasywów i aktywów kwotą 2.116.117,71 zł,

– rachunku wyników, wykazującego nadwyżkę finansową w wysokości 10.488,88 zł,

– sprawozdania z fundusz rozwoju zamykającego się kwotą 1.220.882,55 zł,

– sprawozdania z funduszu oświatowego z nadwyżką w kwocie 1.679,67 zł.

§ 2

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr  3/2021

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 22.08.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Komisji Rewizyjnej ROD w 2019 roku.

Walne zebranie sprawozdawcze ROD „POLANA”, na podstawie § 64 pkt 2 Statutu PZD postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2019 roku.

§ 2

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr  4/2021

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 22.08.2021 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2020 r.

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze, działając na podstawie § 64 pkt 1  Statutu PZD, zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej ROD postanawia:

§ 1

Zatwierdzić/nie zatwierdzać* sprawozdanie z działalności Zarządu ROD „Polana” za 2020 rok.

§ 2

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr  5/2021

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 22.08.2021 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego ROD za 2020 r.

Walne zebranie sprawozdawcze, działając na podstawie § 64 pkt 3 statutu PZD oraz wniosku Komisji Rewizyjnej ROD postanawia:

§ 1

Zatwierdzić/nie zatwierdzać* sprawozdanie finansowe Zarządu ROD za 2020 rok, składające się z:

– bilansu zamykającego się po stronie pasywów i aktywów kwotą  2.858.642,00 zł,

– rachunku wyników, wykazującego nadwyżkę finansową w wysokości  2.537,38 zł,

– sprawozdania z fundusz rozwoju zamykającego się kwotą  1.734.417,87 zł,

– sprawozdania z funduszu oświatowego z nadwyżką w kwocie 3.399,67 zł.

§ 2

Sprawozdanie finansowe ROD za 2020 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr  6/2021

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 22.08.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Komisji Rewizyjnej ROD w 2020 roku.

Walne zebranie sprawozdawcze ROD „POLANA”, na podstawie § 64 pkt 2 Statutu PZD postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2020 roku.

§ 2

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 7/2021

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

 w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 22.08.2021 r.

w sprawie

planu pracy na 2021 rok.

Walne zebranie sprawozdawcze ROD „POLANA”, na podstawie § 64 pkt 6 Statutu PZD, postanawia:

§ 1

Przyjąć plan pracy na 2021 rok.

§ 2

Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „POLANA”  w BYDGOSZCZY

PROJEKT PLANU PRACY ZARZĄDU ROD „POLANA” w 2021 ROKU

I. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA obejmująca:

 • opracowanie bilansu i sprawozdań z działalności finansowej za 2020 rok,
 • opracowanie preliminarzy oraz uchwał związanych z funkcjonowaniem ogrodu na 2021,
 • przekazanie informacji dot. opłat rocznych za działkę wszystkim użytkownikom,
 • organizację walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD w ogrodzie w możliwym w czasie pandemii terminie,
 • zwołanie comiesięcznych zebrań zarządu ogrodu, przygotowanie dokumentacji dot. przeniesienia praw do działek i podejmowanie uchwał związanych z bieżącą działalnością,
 • administrowanie biurem zarządu w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. 900-1400,
 • zapewnienie płynności finansowej i racjonalnej gospodarki finansami ogrodu, windykacja należności oraz terminowe regulowanie zobowiązań,
 • zapewnienie dostaw wody i energii do poszczególnych działek, monitorowanie strat,
 • współpracę z organami PZD wyższego stopnia w zakresie działalności statutowe,
 • współpracę z urzędem miasta i innymi organami w zakresie prawnym i ustawodawczym.

II. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNO-REMONTOWA w zakresie:

 • bieżącej analizy stanu infrastruktury i urządzeń ogrodu,
 • utrzymania w należytym stanie technicznym sieci wodociągowej i elektrycznej,
 • przeprowadzania niezbędnych modernizacji i remontów infrastruktury ogrodu,
 • niezwłocznego usuwania awarii,
 • koordynowania działań komisji inwestycyjnej w zakresie kanalizacji ogrodu.

III. ZAGOSPODAROWANIE OGRODU I DZIAŁEK obejmujące:

 • monitorowanie i przeciwdziałanie zamieszkania całorocznego,
 • podejmowanie działań w zakresie budowy ponadnormatywnych altan,
 • przeprowadzanie przeglądów ogrodu i działek,

IV. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA, w tym:

 • aktualizacja strony internetowej,
 • aktualizacja ogłoszeń w gablotach informacyjnych,
 • bieżące informowanie o działalności organizacyjnej PZD i zarządu ogrodu,

V. UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI, w tym:

 • organizowanie i nadzorowanie wywozu odpadów komunalnych,
 • monitorowanie segregacji śmieci, w celu wypracowania optymalnych rozwiązań związanych z wprowadzaniem nowych zasad segregacji,
 • kontynuowanie ochrony ogrodu,
 • ubezpieczenie majątku trwałego,
 • dbanie o estetyczny wygląd terenów wspólnych ogrodu i przejezdność alejek ogrodowych,

Przyjęty  Uchwałą nr 28/2021 Zarządu ROD „Polana” .


UCHWAŁA Nr 8/2021

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

 w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 22.08.2021 r.

w sprawie podwyższenia kwoty przeznaczonej

na świadczenia pieniężne i nagrody

wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD.

            Walne zebranie sprawozdawcze działając na podstawie § 64 pkt 6 i 7 Statutu PZD oraz § 5 ust. 3 Uchwały nr 5/XXV/2018 Krajowej Rady PZD z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zasad wynagradzania za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w rodzinnych ogrodach działkowych, postanawia:

§ 1

 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na świadczenia i nagrody na 2021 rok podwyższyć o 59.764,37 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote 37/100).
 2. Łączną wysokość środków finansowych przeznaczonych na świadczenia i nagrody w 2021 roku ustalić na 84.200,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych 00/100).

§ 2

Decyzje o podziale środków zgodnie z § 6 i § 7 cytowanej uchwały powierzyć Zarządowi ROD, który po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej podejmie stosowne uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 9/2021

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 22.08.2021 r.

w sprawie częściowego pokrycia

kosztów eksploatacji ogrodu w okresie zimowym

przez działkowców korzystających z infrastruktury przez cały rok.

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze na podstawie uzasadnionego wniosku zarządu ustala opłatę ogrodową przeznaczoną na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. W skład kosztów wchodzi pobór i dostawa wody, usuwanie powstałych awarii, opłata wodna, równanie alejek, segregacja i wywóz odpadów oraz obsługa finansowa. Dodatkowa odpłatność działkowców korzystających z infrastruktury ogrodu przez cały rok wynosi:

– opłata ogrodowa 150,00 zł

– opłata inwestycyjno-remontowa 80,00 zł.

§ 2

Opłaty należy wpłacić w terminie do dnia 31 czerwca 2021 r.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyliczenie kosztów stanowi załącznik do uchwały.


WNIOSEK ZARZĄDU ROD „POLANA”

na walne zebranie sprawozdawcze członków PZD,

w sprawie częściowego pokrycia kosztów

eksploatacji ogrodu w okresie zimowym

przez działkowców korzystających z infrastruktury przez cały rok.

W reakcji na wielokrotne prośby i wnioski działkowców sezonowych, dotyczące pokrywania przez nich kosztów eksploatacji całorocznej ogrodu, a generowanych przez coraz większą grupę działkowców użytkujących działki całorocznie, zarząd ogrodu na podstawie dokonanych wyliczeń wnioskuje o obciążenie tychże działkowców kosztami eksploatacji infrastruktury ogrodu za okres 5 miesięcy tj. od 1 listopada 2020 do 31 marca 2021. Na podstawie zużycia energii elektrycznej na indywidualnych działkach w sezonie zimowym, przyjmujemy 120 działek użytkowanych całorocznie.

Koszty statutowe – dodatkowa kwota 150,00 zł od działki.

Wyliczenia dokonano na podstawie poniesionych kosztów:

energia hydroforni 4156 kW2120,00
opłata wodna PGW za 5 miesięcy1921,00
dozór sieci wodociągowej6600,00
równanie alejek wewnętrznych1820,00
segregacja i dodatkowy wywóz odpadów komunalnych2844,00
obsługa biura, materiały biurowe, znaczki, praca gospodarza2600,00
Razem to kwota17.905,00

Koszty inwestycyjno-remontowe, dodatkowa kwota 80,00 zł od działki.

Wyliczenia dokonano na podstawie wydatków poniesionych na usunięcie awarii:

awaria oświetlenia placu na odpady2927,4012.11.2020
naprawa lampy w rej. IV al. Głogowa627,3015.12.2020
awaria zasuwy kołnierzowej odżelaziacza nr 12384,9718.01.2021
awaria systemu napowietrzania odżelaziaczy2312,4026.02.2021
utwardzenie placu manewrowego (śmietniki)1230,0014.02.2021
wymiana 2 opraw al. Kalinowa rej.VI514,0202.02.2021
Razem wydatki na usunięcie awarii to9.996,09

Opłata ogrodowa nie stanowi czynszu rocznego i nie jest usankcjonowaniem łamania prawa w zakresie zamieszkiwania całorocznego na terenie ogrodu. Jest alternatywą odłączenia dopływu wody w okresie zimowym.

Za Zarząd ROD „Polana”

Przyjęto Uchwałą nr 30/2021 Zarządu ROD „Polana”


UCHWAŁA Nr 10/2021

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 22.08.2021 r.

w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w 2021 roku.

            Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „POLANA” , na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o rod oraz § 64 pkt 7 Statutu  PZD postanawia:

§ 1

Uchwalić opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, liczoną od 1 m2 powierzchni użytkowanej działki w wysokości 0,92 zł.

§ 2

Uchwalić dodatkową opłatę ogrodową przeznaczoną na częściowe pokrycie kosztów eksploatacji ogrodu w okresie zimowym w wysokości 150,00 zł od 1 działki dla korzystających z infrastruktury ogrodu przez cały rok.

§ 3

Opłata ogrodowa w wysokości 277.350,26 zł przeznaczona będzie w 2021 roku w szczególności na:

 1. wydatki na utrzymanie porządku i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej w kwocie 27.467,00 zł,
 2. opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej w kwocie 75.823,00 zł,
 3. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne w kwocie 12.117,95 zł,
 4. zarządzanie ogrodem i całoroczne prowadzenie biura w kwocie 73.742,31 zł,
 5. koszty działalności statutowej w kwocie 84.200,00 zł,
 6. partycypację w kosztach działalności PZD w kwocie 24.435,63 zł (zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 Statutu PZD).

§ 4

Opłatę ogrodową wskazaną w § 1 i 2 wnoszą wszyscy działkowcy w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 11/2021

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 22.08.2021 r.

w sprawie wysokości opłaty ogrodowej – energetycznej

i terminu jej wnoszenia w 2021 roku.

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „POLANA” , na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o rod oraz § 64 pkt 7 Statutu  PZD oraz Uchwały nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5.11.2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych, postanawia:

§ 1

Na podstawie danych z 2020 roku – w szczególności strat wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniami licznika głównego (614460 kWh), a sumą wskazań wszystkich podliczników (590261 kWh) wynoszących w 2020 roku 24.199 kilowatów ustala się  opłatę energetyczną w kwocie 25,00 zł od działki podłączonej do sieci energetycznej.

§ 2

Opłata energetyczna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu.

§ 3

Opłatę ogrodową wskazaną w § 1 wnoszą wszyscy działkowcy w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 12/2021

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 22.08.2021 r.

w sprawie wysokości opłaty ogrodowej – ochrona ogrodu

i terminu jej wnoszenia w 2021 roku.

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „POLANA” , na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o rod oraz § 64 pkt 7 Statutu  PZD, zgodnie z podjętymi uchwałami Walnego Zebrania nr 5 z 2000 r. i nr 11 z 2005 r. w sprawie wprowadzenia ochrony ogrodu, postanawia:

§ 1

Uchwalić opłatę za ochronę ogrodu w wysokości 280,00 zł od działki.

§ 2

Opłatę wskazaną w § 1 wnoszą wszyscy działkowcy w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 13/2021

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 22.08.2021 r.

w sprawie wysokości opłaty ogrodowej za wywóz śmieci z terenu ROD

i terminu jej wnoszenia w 2021 roku.

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „POLANA” , na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o rod oraz § 64 pkt 7 Statutu  PZD, w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nr XXXI/723/20 z dnia 25.11.2020 r., regulującą wysokość opłat za wywóz śmieci postanawia:

§ 1

Uchwalić opłatę za wywóz śmieci w okresie od 01.04.-31.10.2021 roku (7 miesięcy) w kwocie 200,00 zł od działki.

§ 2

Uchwalić dodatkową opłatę za wywóz śmieci w okresie od 01.01.-31.03.2021 oraz 1.11.-31.12.2021 roku (5 miesięcy)  w kwocie 252,00 zł od działki użytkowanej całorocznie.

§ 3

Opłatę ogrodową wskazaną w § 1 wnoszą wszyscy działkowcy w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.

Opłatę ogrodową wskazaną w § 2 wnoszą działkowcy użytkujący działkę całorocznie w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr  14 /2021

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 22.08.2021 r.

w sprawie  realizacji zadania remontowego pod nazwą:

modernizacja sieci elektrycznej.

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „Polana” w Bydgoszczy, na podstawie § 64 pkt 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjmuje do realizacji na rok 2021 zadanie remontowe pod nazwą:  modernizacja sieci elektrycznej – wymiana opraw.

§ 2

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji (gospodarczy, zlecony, mieszany) określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji powyższego zadania, przypadającej na działkowca sezonowego ustala się w kwocie 0,00 zł. Dla użytkujących działkę całorocznie 80,00 zł.

§ 4

Nie ustala się ilości godzin pracy działkowca przy realizacji zadania, ani ekwiwalentu za niewykonane prace.

§ 5

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa w § 3.

§ 6

Realizacja zadania remontowego może być podjęta po spełnieniu przez Zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WNIOSEK

Zarządu ROD „POLANA” w Bydgoszczy

na walne zebranie sprawozdawcze członków PZD

w sprawie  realizacji zadania modernizacyjno-remontowego

pn. modernizacja sieci elektrycznej.

Charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót:

Zakup i montaż 90 sztuk opraw ulicznych LED OPTICAL 40W 5700K. Wymiana następować będzie sukcesywnie, w pierwszej kolejności oprawy zniszczone i przepalone.

Przewidywany czasookres i termin realizacjimaj – listopad 2021 r.

System realizacji zadania (w odniesieniu do całości lub elementów obiektu):

 • gospodarczy,
 • zlecony,
 • mieszany

Przewidywany koszt zadania w zł29.150,00 zł

Przewidywane źródło finansowania:

 • środki własne ROD ……………………………………..………………. 20.350,00 zł
 • dotacje jednostek samorządu terytorialnego ……………..………………
 • dotacje organów wyższych PZD …………………..…………………….
 • dotacje z innych źródeł, w tym funduszy europejskich i krajowych ….…
 • pożyczka z funduszu samopomocowego PZD …………………………..
 • środki z partycypacji finansowej działkowców ……………..………….. 8.800,00 zł
 • nie przewiduje się prac działkowców na rzecz zadań modernizacyjno-remontowych.                                                    

UCHWAŁA Nr  15 /2021

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 22.08.2021 r.

w sprawie  realizacji zadania remontowego pod nazwą:

modernizacja studni głębinowej nr 1.

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „Polana” w Bydgoszczy, na podstawie § 64 pkt 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjmuje do realizacji na rok 2021 zadanie remontowe pod nazwą:  modernizacja i remont studni głębinowej nr 1.

§ 2

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji (gospodarczy, zlecony, mieszany) określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji powyższego zadania, przypadającej na działkowca ustala się w kwocie 0,00 zł.

§ 4

Nie ustala się ilości godzin pracy działkowca przy realizacji zadania, ani ekwiwalentu za niewykonane prace.

§ 5

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa w § 3.

§ 6

Realizacja zadania remontowego może być podjęta po spełnieniu przez Zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WNIOSEK

Zarządu ROD „POLANA” w Bydgoszczy

na walne zebranie sprawozdawcze członków PZD

w sprawie  realizacji zadania modernizacyjno-remontowego

pn. modernizacja studni głębinowej nr 1.

Charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót:

Modernizacja instalacji wodociągowej, montaż zasuwy kołnierzowej i zaworów zwrotnych.

Przewidywany czasookres i termin realizacjimaj – czerwiec 2021 r.

System realizacji zadania (w odniesieniu do całości lub elementów obiektu):

 • gospodarczy,
 • zlecony,
 • mieszany

Przewidywany koszt zadania w zł3.600,00 zł

Przewidywane źródło finansowania:

 • środki własne ROD ……………………………………..………………. 3.600,00 zł
 • dotacje jednostek samorządu terytorialnego ……………..………………
 • dotacje organów wyższych PZD …………………..…………………….
 • dotacje z innych źródeł, w tym funduszy europejskich i krajowych ….…
 • pożyczka z funduszu samopomocowego PZD …………………………..
 • środki z partycypacji finansowej działkowców ……………..…………..
 • nie przewiduje się prac działkowców na rzecz zadań modernizacyjno-remontowych.                                                    

UCHWAŁA Nr  16 /2021

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 22.08.2021 r.

w sprawie  realizacji zadania remontowego pod nazwą:

modernizacja studni głębinowej nr 2.

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „Polana” w Bydgoszczy, na podstawie § 64 pkt 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjmuje do realizacji na rok 2021 zadanie remontowe pod nazwą:  modernizacja i remont studni głębinowej nr 2.

§ 2

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji (gospodarczy, zlecony, mieszany) określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji powyższego zadania, przypadającej na działkowca ustala się w kwocie 0,00 zł.

§ 4

Nie ustala się ilości godzin pracy działkowca przy realizacji zadania, ani ekwiwalentu za niewykonane prace.

§ 5

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa w § 3.

§ 6

Realizacja zadania remontowego może być podjęta po spełnieniu przez Zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WNIOSEK

Zarządu ROD „POLANA” w Bydgoszczy

na walne zebranie sprawozdawcze członków PZD

w sprawie  realizacji zadania modernizacyjno-remontowego

pn. modernizacja studni głębinowej nr 2.

Charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót:

Modernizacja instalacji wodociągowej, montaż zasuwy kołnierzowej i zaworów zwrotnych.

Przewidywany czasookres i termin realizacjimaj – czerwiec 2021 r.

System realizacji zadania (w odniesieniu do całości lub elementów obiektu):

 • gospodarczy,
 • zlecony,
 • mieszany

Przewidywany koszt zadania w zł3.600,00 zł

Przewidywane źródło finansowania:

 • środki własne ROD ……………………………………..………………. 3.600,00 zł
 • dotacje jednostek samorządu terytorialnego ……………..………………
 • dotacje organów wyższych PZD …………………..…………………….
 • dotacje z innych źródeł, w tym funduszy europejskich i krajowych ….…
 • pożyczka z funduszu samopomocowego PZD …………………………..
 • środki z partycypacji finansowej działkowców ……………..…………..
 • nie przewiduje się prac działkowców na rzecz zadań modernizacyjno-remontowych.                                                    

W imieniu zarządu ROD.


UCHWAŁA Nr  17 /2021

walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 22.08.2021 r.

w sprawie  realizacji zadania remontowego pod nazwą:

modernizacja i remont hydroforni.

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „Polana” w Bydgoszczy, na podstawie § 64 pkt 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjmuje do realizacji na rok 2021 zadanie remontowe pod nazwą:  modernizacja i remont hydroforni.

§ 2

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji (gospodarczy, zlecony, mieszany) określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji powyższego zadania, przypadającej na działkowca ustala się w kwocie 0,00 zł.

§ 4

Nie ustala się ilości godzin pracy działkowca przy realizacji zadania, ani ekwiwalentu za niewykonane prace.

§ 5

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa w § 3.

§ 6

Realizacja zadania remontowego może być podjęta po spełnieniu przez Zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WNIOSEK

Zarządu ROD „POLANA” w Bydgoszczy

na walne zebranie sprawozdawcze członków PZD

w sprawie  realizacji zadania modernizacyjno-remontowego

pn. modernizacja i remont hydroforni.

Charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót:

Modernizacja i remont urządzeń hydroforni:

 • wymiana instalacji elektrycznej,
 • modernizacja systemu napowietrzania odżelaziaczy, montaż elektrozaworu,
 • czyszczenie złoża filtracyjnego,

Malowanie budynku z zewnątrz – około 200 m2.

Usunięcie skutków awarii.

Przewidywany czasookres i termin realizacjiluty – grudzień 2021 r.

System realizacji zadania (w odniesieniu do całości lub elementów obiektu):

 • gospodarczy,
 • zlecony,
 • mieszany

Przewidywany koszt zadania w zł20.900,00 zł

Przewidywane źródło finansowania:

 • środki własne ROD ……………………………………..………………. 20.900,00 zł
 • dotacje jednostek samorządu terytorialnego ……………..………………
 • dotacje organów wyższych PZD …………………..…………………….
 • dotacje z innych źródeł, w tym funduszy europejskich i krajowych ….…
 • pożyczka z funduszu samopomocowego PZD …………………………..
 • środki z partycypacji finansowej działkowców ……………..…………..
 • nie przewiduje się prac działkowców na rzecz zadań modernizacyjno-remontowych.                                                    

UCHWAŁA Nr  18 /2021

walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 22.08.2021 r.

w sprawie  realizacji zadania remontowego pod nazwą:

modernizacja i remont ogrodzenia zewnętrznego.

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „Polana” w Bydgoszczy, na podstawie § 64 pkt 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjmuje do realizacji na rok 2021 zadanie remontowe pod nazwą:  modernizacja i remont ogrodzenia zewnętrznego.

§ 2

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji (gospodarczy, zlecony, mieszany) określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji powyższego zadania, przypadającej na działkowca ustala się w kwocie 0,00 zł.

§ 4

Nie ustala się ilości godzin pracy działkowca przy realizacji zadania, ani ekwiwalentu za niewykonane prace.

§ 5

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa w § 3.

§ 6

Realizacja zadania remontowego może być podjęta po spełnieniu przez Zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WNIOSEK

Zarządu ROD „POLANA” w Bydgoszczy

na walne zebranie sprawozdawcze członków PZD

w sprawie  realizacji zadania modernizacyjno-remontowego

pn. modernizacja i remont ogrodzenia zewnętrznego.

Charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót:

Zakup i montaż 22 sztuk tablic na płycie PCV o wymiarach 480×900 mm, z umieszczonymi kolejno: numerem bramy, znakiem drogowym B-33 (ograniczenie prędkości do 20 km/h) oraz napisem „zakaz parkowania na alejkach”. Wymiana drutu naciągowego w ogrodzeniu rejonu VI (wzdłuż alejki Grzybowej). Naprawa i malowanie 6 sztuk głównych bram wjazdowych.

Przewidywany czasookres i termin realizacjilipiec – październik 2021 r.

System realizacji zadania (w odniesieniu do całości lub elementów obiektu):

 • gospodarczy,
 • zlecony,
 • mieszany

Przewidywany koszt zadania w zł8.100,00 zł

Przewidywane źródło finansowania:

 • środki własne ROD ……………………………………..………………. 8.100,00 zł
 • dotacje jednostek samorządu terytorialnego ……………..………………
 • dotacje organów wyższych PZD …………………..…………………….
 • dotacje z innych źródeł, w tym funduszy europejskich i krajowych ….…
 • pożyczka z funduszu samopomocowego PZD …………………………..
 • środki z partycypacji finansowej działkowców ……………..…………..
 • nie przewiduje się prac działkowców na rzecz zadań modernizacyjno-remontowych.                                                    

UCHWAŁA Nr  19 /2021

walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 22.08.2021 r.

w sprawie  realizacji zadania remontowego pod nazwą:

modernizacja placu na odpady komunalne.

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „Polana” w Bydgoszczy, na podstawie § 64 pkt 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjmuje do realizacji na rok 2021 zadanie remontowe pod nazwą:  modernizacja placu na odpady komunalne.

§ 2

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji (gospodarczy, zlecony, mieszany) określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji powyższego zadania, przypadającej na działkowca ustala się w kwocie 0,00 zł.

§ 4

Nie ustala się ilości godzin pracy działkowca przy realizacji zadania, ani ekwiwalentu za niewykonane prace.

§ 5

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa w § 3.

§ 6

Realizacja zadania remontowego może być podjęta po spełnieniu przez Zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WNIOSEK

Zarządu ROD „POLANA” w Bydgoszczy

na walne zebranie sprawozdawcze członków PZD

w sprawie  realizacji zadania modernizacyjno-remontowego

pn. modernizacja placu na odpady komunalne.

Charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót:

Wytyczenie i utwardzenie terenu pod kontenery na odpady zielone , nawiezienie materiału i utwardzenie podjazdu i placu manewrowego.

Przewidywany czasookres i termin realizacjiczerwiec – październik 2021 r.

System realizacji zadania (w odniesieniu do całości lub elementów obiektu):

 • gospodarczy,
 • zlecony,
 • mieszany

Przewidywany koszt zadania w zł10.000,00 zł

Przewidywane źródło finansowania:

 • środki własne ROD ……………………………………..………………. 10.000,00 zł
 • dotacje jednostek samorządu terytorialnego ……………..………………
 • dotacje organów wyższych PZD …………………..…………………….
 • dotacje z innych źródeł, w tym funduszy europejskich i krajowych ….…
 • pożyczka z funduszu samopomocowego PZD …………………………..
 • środki z partycypacji finansowej działkowców ……………..…………..
 • nie przewiduje się prac działkowców na rzecz zadań modernizacyjno-remontowych.                                                    

UCHWAŁA Nr  20 /2021

walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 22.08.2021 r.

w sprawie  realizacji zadania remontowego pod nazwą:

modernizacja i remont placu zabaw w rejonie IV.

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „Polana” w Bydgoszczy, na podstawie § 64 pkt 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjmuje do realizacji na rok 2021 zadanie remontowe pod nazwą:  modernizacja i remont placu zabaw w rejonie IV.

§ 2

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji (gospodarczy, zlecony, mieszany) określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji powyższego zadania, przypadającej na działkowca ustala się w kwocie 0,00 zł.

§ 4

Nie ustala się ilości godzin pracy działkowca przy realizacji zadania, ani ekwiwalentu za niewykonane prace.

§ 5

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa w § 3.

§ 6

Realizacja zadania remontowego może być podjęta po spełnieniu przez Zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WNIOSEK

Zarządu ROD „POLANA” w Bydgoszczy

na walne zebranie sprawozdawcze członków PZD

w sprawie  realizacji zadania modernizacyjno-remontowego

pn. modernizacja i remont placu zabaw w rejonie IV.

Charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót:

Zakup i montaż nowych urządzeń rekreacyjnych, dla dzieci i dorosłych. Remont i naprawa istniejących elementów.

Przewidywany czasookres i termin realizacjimaj – sierpień 2021 r.

System realizacji zadania (w odniesieniu do całości lub elementów obiektu):

 • gospodarczy,
 • zlecony,
 • mieszany

Przewidywany koszt zadania w zł9.500,00 zł

Przewidywane źródło finansowania:

 • środki własne ROD ……………………………………..………………. 9.500,00 zł
 • dotacje jednostek samorządu terytorialnego ……………..………………
 • dotacje organów wyższych PZD …………………..…………………….
 • dotacje z innych źródeł, w tym funduszy europejskich i krajowych ….…
 • pożyczka z funduszu samopomocowego PZD …………………………..
 • środki z partycypacji finansowej działkowców ……………..…………..
 • nie przewiduje się prac działkowców na rzecz zadań modernizacyjno-remontowych.                                                    

UCHWAŁA Nr  21/2021

Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 22.08.2021 r.

w sprawie preliminarzy finansowych na 2021 rok.

 Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „Polana”, na podstawie § 64 pkt 6 statutu PZD, postanawia:

§ 1

Przyjąć następujące preliminarze finansowe ROD na 2021 rok:

 1. Działalności statutowej, zamykający się po stronie:
  • przychodów kwotą                                 277.230,26 zł
  • kosztów kwotą                                       277.230,26 zł
  • rezerwa stanowi                                     13.026,26 zł
 2. Funduszu rozwoju:
  • bilans otwarcia                                     1.734.417,87 zł
  • planowane przychody                          1.051.392,00 zł
  • planowane koszty                                     85.200,00 zł
  • planowany stan na 31.12.2021 r.          2.702.600,00 zł
 3. Funduszu Oświatowego:
  • bilans otwarcia                                            3.399,67 zł
  • planowane przychody                                 1.000,00 zł
  • planowane koszty                                            0,00 zł
  • planowany stan na 31.12.2021 r.                4.399,67 zł

§ 2

Preliminarze finansowe stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 22/2021

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 22.08.2021 r.

w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty porządkowej,

i terminu jej wnoszenia.

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „POLANA” , na podstawie § 72 pkt 1 Statutu  PZD postanawia:

§ 1

Wprowadzić jednorazową opłatę porządkową za wykorzystanie pojemników ogrodowych na odpady komunalne w celach niezwiązanych z sezonowym użytkowaniem działki w wysokości 700,00 zł. Środki zasilą konto rozliczeń wewnątrzorganizacyjnych ROD „Polana”.

§ 2

Opłata porządkowa dotyczy nowych działkowców zawierających umowę dzierżawy działkowej lub umowę przeniesienia praw do działki.

§ 3

Opłatę ogrodową wskazaną w § 1 wnoszą działkowcy wskazani w § 2 w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy lub zatwierdzenie przeniesienia praw.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia zmiany stawek za utylizację odpadów.


UCHWAŁA Nr 23/2021

walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy

z dnia 22.08.2021 r.

w sprawie ustalenia zasad zablokowania dostaw energii

i wysokości opłaty przyłączeniowej

§ 1

Walne zebranie członków ROD „POLANA” w Bydgoszczy na podstawie Uchwały nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych, postanawia zablokować dostawę energii elektrycznej do działek, których użytkownicy nie uiszczają opłaty za zużytą energię albo opłaty energetycznej w wyznaczonym terminie.

§ 2

Opóźnienie w opłatach trwające ponad 14 dni od wskazanego terminu, stanowi podstawę do wystawienia jednokrotnego wezwania do zapłaty. Brak wpłaty w wyznaczonym kolejnym terminie spowoduje natychmiastowe odłączenie dostaw energii do działki.

§ 3

Ustala się opłatę przyłączeniową związaną z wyłączeniem i ponownym podłączeniem energii elektrycznej do  działki w wysokości 300,00 zł. Środki zasilą konto Funduszu Rozwoju ROD „Polana”.

§ 4

Ponowne podłączenie energii nastąpi po całkowitym uregulowaniu należności, wraz z opłatą przyłączeniową.