Uchwały 2024

UCHWAŁA Nr  1/2024

walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD

 w ROD „POLANA” w Bydgoszczy z dnia 06.04.2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2023 r.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, działając na podstawie § 64 pkt 1 Statutu PZD postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu ROD „Polana” za 2023 rok.

§ 2

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr  2/2024

walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD

 w ROD „POLANA” w Bydgoszczy z dnia 06.04.2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za okres kadencji 2019-2024.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, działając na podstawie § 66 pkt 3 Statutu PZD postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu ROD „Polana” za okres kadencji w latach 2019-2024.

§ 2

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr  3/2024

walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD

 w ROD „POLANA” w Bydgoszczy z dnia 06.04.2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ROD za 2023 r.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze działając na podstawie § 64 pkt 3 Statutu PZD postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe ROD za 2023 rok sporządzone przez zarząd, składające się z:

– bilansu zamykającego się po stronie pasywów i aktywów kwotą 4.946.966,17 zł,

– rachunku wyników, wykazującego niedobór w wysokości 9.192,98 zł,

– sprawozdania z fundusz rozwoju zamykającego się kwotą 3.454.035,28 zł,

– sprawozdania z funduszu oświatowego z nadwyżką w kwocie 2.311,12 zł.

§ 2

Sprawozdanie finansowe ROD „Polana” za 2023 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr  4/2024

walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy z dnia 06.04.2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi ROD „Polana”.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze ROD „POLANA”, działając na podstawie § 66 pkt 2 Statutu PZD oraz na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej ROD postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium ustępującemu Zarządowi ROD „Polana”.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr  5/2024

walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy z dnia 06.04.2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2023 roku.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze ROD „POLANA”, działając na podstawie § 64 pkt 2 Statutu PZD postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2023 roku.

§ 2

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr  6/2024

walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD

w ROD „POLANA” w Bydgoszczy z dnia 06.04.2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD „Polana” za okres kadencji 2019-2024.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze ROD „POLANA”, działając na podstawie § 66 pkt 4 Statutu PZD postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za okres kadencji w latach 2019- 2024.

§ 2

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7/2024

walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD

 w ROD „POLANA” w Bydgoszczy z dnia 06.04.2024 r.

w sprawie ustalenia liczby członków zarządu i komisji rewizyjnej ROD.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze ROD „POLANA”, działając na podstawie § 66 pkt 5 w zw. z § 69 ust. 3 i § 89 ust. 2   Statutu PZD, postanawia:

§ 1

Ustalić następującą liczbę członków organów PZD w ogrodzie:

 1. Zarząd ROD                          – 7 członków,
 2. Komisja Rewizyjna ROD      – 3 członków.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/2024

walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD

 w ROD „POLANA” w Bydgoszczy z dnia 06.04.2024 r.

w sprawie wyników wyborów do organów PZD oraz delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD na kadencję.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze ROD „POLANA”, działając na podstawie § 66 pkt 6 i 7 Statutu PZD, stwierdza, że:

§ 1

W wyniku przeprowadzonego głosowania w wyborach do składu organów w ROD „Polana” na kadencję 2024-2028 wybrano następujące osoby:

Zarządu ROD:Komisji Rewizyjnej ROD:
Anna Wojewódzka
Krzysztof Smoczyk
Krzysztof Sikora
Danuta Dalewska
Alicja Nadolna
Małgorzata Rutkiewicz
Maciej Kostrzewski
Henryka Myga
Bożena Paluszewska
Karolina Serafin

§ 2

Jako delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w wyniku głosowania w wyborach wybrano:

 1. Hanna Marcinkowska
 2. Małgorzata Rutkiewicz

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9/2024

walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD

 w ROD „POLANA” w Bydgoszczy z dnia 06.04.2024 r.

w sprawie programu działania na kadencję 2024-2028 i planu pracy na 2024 rok.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze ROD „POLANA”, działając na podstawie § 66 pkt 1 § 64 pkt 6 Statutu PZD, postanawia:

§ 1

 1. Przyjąć Program działania na kadencję 2024-2028.
 2. Przyjąć plan pracy na 2024 rok.

§ 2

Dokumenty, o których mowa w § 1stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „POLANA”  w BYDGOSZCZY

PROGRAM DZIAŁANIA ZARZĄDU ROD „POLANA” NA KADENCJĘ 2024-2028.

I. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA:

 • organizować walne zebrania członków PZD w ogrodzie,
 • posiedzenia zarządu odbywać co najmniej raz w miesiącu,
 • administrować biurem zarządu w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. 900-1400, a w nim min. prowadzić dokumentację ogrodu, działek i zarządu, naliczać opłaty i monitorować dokonane wpłaty za działkę i zużyty prąd, egzekwować zaległości w opłatach oraz analizować zużycie energii elektrycznej
  i wody, prowadzić korespondencję oraz systematycznie archiwizować i brakować dokumenty, zgodnie z przepisami KR PZD.
 • racjonalnie gospodarować zgromadzonymi środkami finansowymi ogrodu,
 • przygotowywać dokumentację dot. przeniesienia praw do działek,
 • monitorować i przeciwdziałać łamanie przepisów związkowych,

II. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNO-REMONTOWA:

 • na bieżąco analizować stan infrastruktury ogrodu, dokonywać przeglądów urządzeń i infrastruktury,
 • przeprowadzać niezbędne remonty i niezwłocznie usuwać powstałe awarie,
 • dozorować i utrzymać w dobrym stanie sieć wodociągową i elektryczną,
 • przygotowywać preliminarze funduszu rozwoju, zgodnie z potrzebami ogrodu,
 • koordynować działania komisji inwestycyjnej w zakresie modernizacji i remontów.

III. ZAGOSPODAROWANIE OGRODU I DZIAŁEK:

 • dbać o estetyczny wygląd terenów wspólnych ogrodu,
 • monitorować stan drzewostanu na terenie ogrodu,
 • utrzymywać przejezdność alejek wewnętrznych,
 • przeprowadzać regularne przeglądy ogrodu i działek.

IV. DZIAŁANOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA:

 • aktualizować stronę internetową ogrodu,
 • na bieżąco informować o działalności organizacyjnej PZD i zarządu ogrodu,
 • organizować corocznie obchody Dnia Działkowca i zabawę dla dzieci,
 • rozwijać działalność konkursową.

V. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA:

 • organizować i nadzorować wywóz odpadów z terenu ogrodu zgodnie z uchwałami Rady Miasta Bydgoszczy,
 • udzielać informacji i pomocy w sprawie wniosków o usunięcia drzew i utylizacji azbestu,

VI. BEZPIECZEŃSTWO W ROD:

 • kontynuować ochronę ogrodu zgodnie z uchwałami walnego zebrania,
 • stosować klauzulę o ochronie danych osobowych użytkowników działek,
 • ubezpieczać majątek trwały ogrodu.

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „POLANA”  w BYDGOSZCZY

PLAN PRACY ZARZĄDU ROD „POLANA” W 2024 ROKU.

I. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, w której zakres wchodzi:

 • sporządzenie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej oraz bilansu za 2023r.
 • opracowanie preliminarzy oraz uchwał związanych z funkcjonowaniem ogrodu na 2024,
 • organizacja walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD,
 • naliczenie i przekazanie wysokości opłat rocznych za działkę wszystkim użytkownikom,
 • odbywanie comiesięcznych zebrań zarządu, prowadzenie spraw działkowców,
 • podejmowanie działań związanych z funkcjonowaniem ogrodu,
 • administrowanie biurem zarządu w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. 900-1400,
 • zapewnienie płynności finansowej i racjonalnej gospodarki finansami ogrodu, windykacja należności oraz terminowe regulowanie zobowiązań,
 • zapewnienie dostaw wody i energii do poszczególnych działek, monitorowanie strat,
 • współpraca z organami PZD wyższego stopnia w zakresie działalności statutowe,
 • współpraca z urzędem miasta i innymi organami w zakresie prawnym i ustawodawczym.

II. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNO-REMONTOWA w tym:

 • bieżąca analiza stanu infrastruktury i urządzeń ogrodu,
 • przeprowadzenie zaplanowanych inwestycji, w tym budowa 2200 mb sieci kanalizacyjnej z przyłączami do działek, modernizacja (wymiana) 2200 mb sieci wodociągowej, montaż systemu nadzoru w stacji uzdatniania wody.
 • niezwłoczne usuwanie skutków powstałych awarii,

III. ZAGOSPODAROWANIE OGRODU I DZIAŁEK obejmujące:

 • przeprowadzanie przeglądów ogrodu i działek,
 • organizacja „Dnia działkowca 2024”,
 • monitorowanie i przeciwdziałanie łamaniom przepisów związkowych,
 • dbanie o estetyczny wygląd terenów wspólnych ogrodu i przejezdność alejek ogrodowych.

IV. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA, w tym:

 • aktualizacja strony internetowej,
 • aktualizacja ogłoszeń w gablotach informacyjnych,
 • bieżące informowanie o działalności organizacyjnej PZD i zarządu ogrodu.

V. UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI, w tym:

 • organizowanie i nadzorowanie wywozu odpadów komunalnych,
 • monitorowanie segregacji śmieci,
 • kontynuacja ochrony ogrodu,
 • ubezpieczenie majątku trwałego.

UCHWAŁA Nr 10/2024

walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD

 w ROD „POLANA” w Bydgoszczy z dnia 06.04.2024 r.

w sprawie ustalenia kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze działając na podstawie § 64 pkt 7 Statutu PZD oraz § 5 ust. 3 Uchwały nr 5/XXV/2018 KR PZD z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zasad wynagradzania za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w rodzinnych ogrodach działkowych (zm. wprowadzone uchwałą nr 11/XXVI/2019 KR PZD z dnia 24.01.2019r.), postanawia:

§ 1

 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na świadczenia i nagrody zgodnie z § 5 ust. 2 ww. uchwały wynosi 35.300,98 zł.
 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na świadczenia i nagrody na rok kalendarzowy 2024 podwyższyć o 27.699,02 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 02/100).
 3. Łączną wysokość środków finansowych przeznaczonych na świadczenia i nagrody w 2024 roku ustalić na kwotę 63.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).

§ 2

Decyzje o podziale środków zgodnie z § 6 i § 7 cytowanej uchwały powierzyć Zarządowi ROD, który po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej podejmie stosowne uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11/2024

walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD

 w ROD „POLANA” w Bydgoszczy z dnia 06.04.2024 r.

w sprawie częściowego pokrycia kosztów eksploatacji ogrodu w okresie zimowym przez działkowców korzystających z infrastruktury przez cały rok.

§ 1

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze na podstawie uzasadnionego wniosku zarządu ustala opłatę ogrodową przeznaczoną na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w okresie od 1 listopada 2023 r. do 31 marca 2024 r. W skład kosztów wchodzi pobór i dostawa wody, usuwanie skutków powstałych awarii, opłata wodna, równanie alejek, segregacja i wywóz odpadów oraz dozór sieci i obsługa finansowa. Dodatkowa odpłatność działkowców korzystających z infrastruktury ogrodu przez cały rok wynosi 440,00 zł

§ 2

Opłaty należy wpłacić w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyliczenie kosztów stanowi załącznik do uchwały.

WNIOSEK ZARZĄDU ROD „POLANA”

na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD,

w sprawie częściowego pokrycia kosztów

eksploatacji ogrodu w okresie zimowym

przez działkowców korzystających z infrastruktury przez cały rok.

W reakcji na wielokrotne prośby i wnioski działkowców sezonowych, dotyczące pokrywania przez nich kosztów eksploatacji całorocznej ogrodu, a generowanych przez grupę działkowców użytkujących działki całorocznie, zarząd ogrodu na podstawie dokonanych wyliczeń wnioskuje o obciążenie tychże działkowców niektórymi kosztami eksploatacji infrastruktury ogrodu za okres 5 miesięcy tj. od 1 listopada 2023 do 31 marca 2024. Na podstawie wcześniejszych danych i zużycia energii elektrycznej na indywidualnych działkach w sezonie zimowym, przyjmujemy 120 działek użytkowanych całorocznie.

Koszty statutowe – dodatkowa kwota 437,46 zł od działki.

Wyliczenia dokonano na podstawie poniesionych kosztów:

energia hydroforni 4 850 kW4 108,00
straty na sieci elektrycznej 12 268 kW7 035,88
opłata wodna PGW za 5 miesięcy 837,50
dozór sieci wodociągowej8 500,00
dozór sieci elektrycznej8 500,00
segregacja i dodatkowy wywóz odpadów komunalnych8 324,00
obsługa biura, materiały biurowe, znaczki, itp.4 200,00
usunięcie awarii sieci wodociągowej – rejon III2 435,40
usunięcie awarii sieci wodociągowej – ul. Relaksowa6 266,85
usunięcie awarii hydrofora2 287,80

Razem to kwota 52.495,43 zł.

W podziale na 120 działek użytkowanych całorocznie przyjęto 440,00 zł

Opłata ogrodowa nie stanowi czynszu rocznego i nie jest usankcjonowaniem łamania prawa w zakresie zamieszkiwania całorocznego na terenie ogrodu. Jest alternatywą odłączenia dopływu wody w okresie zimowym.

UCHWAŁA Nr 12/2024

walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD

 w ROD „POLANA” w Bydgoszczy z dnia 06.04.2024 r.

w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w 2024 roku.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD w ROD „POLANA” , na podstawie art. 33 ust. 1
i 2 ustawy o rod oraz § 64 pkt 7 w zw. z § 144 ust. 3 w zw. z § 145 Statutu  PZD postanawia:

§ 1

Uchwalić opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2024 roku na 1,26zł od m2 powierzchni użytkowanej działki (w tym 0,13 zł partycypacji w kosztach działalności PZD).

§ 2

Opłata ogrodowa przeznaczona jest w szczególności na:

 1. opłaty za dostawę energii elektrycznej dla ogrodu w kwocie 48.650,00 zł,
 2. pobór i dostawę wody w kwocie 57.900,00 zł,
 3. zarządzanie ogrodem i całoroczne prowadzenie biura w kwocie 105.360,95 zł,
 4. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne w kwocie 20.655,19 zł,
 5. utrzymanie porządku i czystości, remonty i konserwacje w kwocie 65.080,35zł,
 6. działalność organizacyjną w kwocie 71.500,00 zł,
 7. partycypację w kosztach działalności PZD w kwocie 35.300,98 zł.

§ 3

Opłatę ogrodową wskazaną w § 1 wnoszą wszyscy działkowcy w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13/2024

walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD

 w ROD „POLANA” w Bydgoszczy z dnia 06.04.2024 r.

w sprawie wysokości opłaty ogrodowej – energetycznej i terminu jej wnoszenia w 2024 roku.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD w ROD „POLANA”, działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o rod, § 64 pkt 7 Statutu  PZD, Uchwały nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD
z dnia 5.11.2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej
w rodzinnych ogrodach działkowych, oraz na podstawie danych z 2023 roku postanawia:

§ 1

Uchwalić opłatę energetyczną na 2024 rok w kwocie 40,00 zł od działki w ROD podłączonej do sieci energetycznej.

§ 2

Opłata energetyczna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu, które w 2023 roku wyniosły 26.295 kWh.

§ 3

 1. Opłatę wskazaną w § 1 wnoszą wszyscy działkowcy w ROD, których działki są podłączone do ogrodowej sieci elektrycznej.
 2. Opłatę wnoszą wszyscy działkowcy w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wniosek Zarządu ROD „POLANA”

w sprawie ustalenia wysokości opłaty energetycznej na 2024 rok.

Zgodnie z zapisami Uchwały nr 285/2015 w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych opłata energetyczna jest corocznie uchwalana przez walne zebranie członków ROD. Przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu, opłaty abonamentowej i składnika stałego stawki sieciowej zawartych w rachunku wystawianym przez zakład energetyczny ogrodowi oraz innych obciążeń związanych z zarządzaniem siecią. Wysokość opłaty energetycznej ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego, w szczególności strat wynikających
z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych.

Rozliczenie 2023 roku

odczyt liczników głównych619 016 kWh
zużycie działkowców541 039 kWh
zużycie ogrodu 51 682 kWh
Strata 26 295 kWh19 941,76 zł

Wyliczenie stawki na 2024 rok :

26 295 kWh / 637 działek = 41 kWh -> 41,00 zł

Wpływy 2024 = 25 480,00 zł

Niedobór roku 2023 = 3 951,76 zł

Opłata energetyczna bieżąca = 21 528,24 zł

UCHWAŁA Nr 14/2024

walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD

 w ROD „POLANA” w Bydgoszczy z dnia 06.04.2024 r.

w sprawie wysokości opłaty ogrodowej – ochrona ogrodu i terminu jej wnoszenia w 2024 roku.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD w ROD „POLANA” , na podstawie art. 33 ust. 1
i 2 ustawy o rod oraz § 64 pkt 7 Statutu  PZD, zgodnie z podjętymi uchwałami Walnego Zebrania nr 5
z 2000r. i nr 11 z 2005r. w sprawie wprowadzenia ochrony ogrodu, postanawia:

§ 1

Uchwalić opłatę za ochronę ogrodu w 2024 roku w wysokości 320,00 zł od działki.

§ 2

Opłatę wskazaną w § 1 wnoszą wszyscy działkowcy w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15/2024

walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD

 w ROD „POLANA” w Bydgoszczy z dnia 06.04.2024 r.

w sprawie wysokości opłaty ogrodowej za wywóz śmieci z terenu ROD i terminu jej wnoszenia
w 2024 roku.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD w ROD „POLANA” , na podstawie art. 33 ust. 1
i 2 ustawy o rod oraz § 64 pkt 7 Statutu  PZD, w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, oraz uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nr XXXI/723/20 z dnia 25.11.2020 r., regulującą wysokość opłat za wywóz śmieci postanawia:

§ 1

Uchwalić opłatę za wywóz śmieci w okresie od 01.IV – 31.X.2024 r. (7 miesięcy) w kwocie 220,00 zł od działki.

§ 2

Uchwalić dodatkową opłatę za wywóz śmieci w okresie od 01.I – 31.III.2024 r. oraz 01.IX – 31.XII

(5 miesięcy)  w kwocie 210,00 zł od działki użytkowanej całorocznie.

§ 3

 1. Opłatę za wywóz śmieci wskazaną w § 1 wnoszą wszyscy działkowcy w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
 2. Opłatę za wywóz śmieci wskazaną w § 2 wnoszą działkowcy użytkujący działkę całorocznie w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYLICZENIE OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW 2024

I – III 2024 – co 2 tygodnie

FrakcjaIlośćKoszt
Zmieszane41 970,00
Bio21 970,04
Plastik6 650,16
Szkło2 216,72
Papier2 216,72

RAZEM: 5 023,64 zł

IV – V 2024 – co 2 tygodnie

FrakcjaIlośćKoszt
Zmieszane62 955,00
Bio65 910,12
Plastik101 083,60
Szkło4 433,44
Papier4 433,44

RAZEM: 10 815,60 zł

VI – X 2024 – co 1 tydzień

FrakcjaIlośćKoszt
Zmieszane6 5 910,00
Bio611 820,24
Plastik10 2 167,20
Szkło4 866,88
Papier4 866,88

RAZEM: 21 631,20 zł

XI – XII 2024 – co 2 tygodnie

FrakcjaIlośćKoszt
Zmieszane41 970,00
Bio21 970,04
Plastik6 650,16
Szkło2 216,72
Papier2 216,72

RAZEM: 5 023,64 zł

I – III 2024                 5 023,64 zł x 3 miesiące = 15 070,92 zł

IV – V 2024               10 815,60 zł x 2 miesiące = 21 631,20 zł

VI – X 2024               21 631,20 zł x 5 miesięcy = 108 156,00 zł

XI – XII 2024            5.023,64 x 2 miesiące = 10.047,28 zł

RAZEM ZA 2024 ROK – 154 905,40 zł

ODPŁATNOŚĆ:

SEZON LETNI         IV-X            129 787,20 : 637 = 203,75 zł

SEZON ZIMOWY    XI-III             25 118,20 : 120 = 209,32 zł

POKRYCIE NIEDOBORU I DODATKOWE WYWOZY 2024 – 9 555,00 zł (15,00 zł/działka).

UCHWAŁA Nr 16/2024

walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD

 w ROD „POLANA” w Bydgoszczy z dnia 06.04.2024 r.

w sprawie wniosku o zmianę planu zagospodarowania ROD „Polana”.

Na podstawie § 64 pkt 9 Statutu PZD oraz § 29 i § 30 Regulaminu ROD, Walne zebranie postanawia wystąpić z wnioskiem do Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy o zmianę planu zagospodarowania terenu polegającą na zwiększeniu powierzchni użytkowej działki nr 63 o teren pomiędzy ogrodzeniem tejże działki, a alejką Łanową. Dodatkowa powierzchnia 39 m2 stanowi nieużytek o wymiarach długości 13 m, szerokości 3 m. Powierzchnia działki nr 63 po zmianach wynosi 489 m2.

Podstawowe dane ROD „Polana” po wprowadzeniu zmian w planie zagospodarowania:

 1. powierzchnia ogólna ROD                                                   – 34,2868 ha
 2. powierzchnia użytkowa (pod działkami)                              – 27,1546 ha
 3. powierzchnia ogólnodostępna (alejki, place, parkingi, itp.)  – 7,1322 ha
 4. powierzchnia wyłączona z użytkowania                              – 0
 5. liczba wszystkich działek                                                     – 637
 6. liczba działek użytkowanych                                               – 637

Wykaz powierzchni poszczególnych działek rodzinnych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA Nr  17/2024

walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD

 w ROD „POLANA” w Bydgoszczy z dnia 06.04.2024 r.

w sprawie  realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej – etap 2.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD w ROD „Polana” w Bydgoszczy, na podstawie § 64 pkt 8 Statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD postanawia:

§ 1

Przyjąć do realizacji na lata 2024-2030 zadanie inwestycyjne pod nazwą:  budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej – etap 2.

§ 2

Przewidywany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 11 834 749,00 zł.

§ 3

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 4

 1. Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania, ponoszoną przez działkowca w części przypadającej na jego działkę ustala się w kwocie:

2100,00 zł na rok na rok 2024,

2100,00 zł na rok na rok 2025,

2100,00 zł na rok na rok 2026,

2100,00 zł na rok na rok 2027,

2100,00 zł na rok na rok 2028,

2100,00 zł na rok na rok 2029.

 • Łączna wysokość partycypacji ponoszona przez działkowca w części przypadającej na jego działkę wynosi 18.700,00 zł.
 • Kwoty należy wpłacić na rachunek bankowy ROD w terminach do 31 grudnia każdego roku wskazanego w § 4.

§ 5

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa w § 4.

§ 6

Realizacja zadania może być podjęta po spełnieniu przez Zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych, oraz zabezpieczeniu jego finansowania.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WNIOSEK

Zarządu ROD „POLANA” w Bydgoszczy

na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD

w sprawie  realizacji zadania inwestycyjnego
pn. budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej – etap 2.

 1. Charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót:

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje:

 • zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonanej z rur kielichowych litych PVC-U klasy 8 kN/m2, SDR 34 Ø 200 x 5,9 mm o łącznej długości = 8 625,0 m,
 • odgałęzienia kanalizacyjne grawitacyjne wykonane z rur kielichowych litych PVC-U klasy 8 kN/m2, SDR 34 Ø 160 x 4,7 mm o łącznej długości = 1 766,0 m,
 • odgałęzienie kanalizacyjne grawitacyjne wykonane z rur Ø 160 mm z PP SN 16 przewiertowych litych o łącznej długości = 23,0 m,
 • odgałęzienia kanalizacyjne tłoczne wykonane z rur PEHD litych klasy 100, SDR 17 Ø 40 x 2,4 mm o łącznej długości = 19,0 m,
 • zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonanej z rur PEHD litych klasy 100, SDR 17 Ø 50 x 3,0 mm o łącznej długości 55,5 m,
 • zewnętrzna instalację kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonanej z rur PEHD litych klasy 100, SDR 17 Ø 75 x 4,5 mm o łącznej długości = 16,5 m,

Łączna długość instalacji 10 433,5 m.

 • rurę osłonową stalową Dz. 355,6×5,6 mm o łącznej długości = 48,5 m,
 • studzienki kanalizacyjne betonowe Ø 1000 mm = 40 szt.,
 • studzienki kanalizacyjne PP-B Ø 600 mm = 94 szt.,
 • studzienki kanalizacyjne PP-B Ø 425 mm = 380 szt.,
 • studzienki kanalizacyjne betonowe rozprężne Ø 1000 mm = 2 szt.,
 • przepompownie zbiorczą ścieków PS DN 1200 mm = 1 szt.,
 • trójniki T 50/40 mm PE = 5 szt.,
 • łuki 90°/50 mm PE = 1 szt.,
 • redukcje 50/40 mm PE = 1 szt.,
 • zasuwy odcinające DN 32 mm = 6 szt.,
 • przydomowe przepompownie kompaktowe Ppk Ø 800 mm = 6 szt.,
 • zaślepki Ø160 mm PVC = 634 szt.,
 • ocieplenie kanałów łupkami poliuretanowymi o grubości 5 cm na długości = 246 m,
 • kaskady wewnętrzne Ø 160 mm z tworzywa sztucznego = 2 szt.,
 • oznakowanie trasy kanału ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego = 10.433,5 m.
 • Przewidywany czasookres i termin realizacji:  2024 2030 r.
 • System realizacji zadania (w odniesieniu do całości lub elementów obiektu):
 • gospodarczy,
 • zlecony,
 • mieszany
 • Przewidywany koszt zadania w zł: 11 911 900,00 zł, (wartość kosztorysowa powiększona o wskaźnik inflacji).
 • Przewidywane źródło finansowania:
 • środki własne ROD ……………………………………..………..…….  zł,
 • dotacje jednostek samorządu terytorialnego ……………..……………  zł,
 • dotacje organów wyższych PZD …………………..…………….…….  zł,
 • dotacje z innych źródeł, w tym funduszy europejskich i krajowych ….  zł,
 • pożyczka z funduszu samopomocowego PZD ………………………… zł,
 • środki z partycypacji finansowej działkowców:              11 911 900,00 zł.

UCHWAŁA Nr  18/2024

walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD

 w ROD „POLANA” w Bydgoszczy z dnia 06.04.2024 r.

w sprawie  realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: modernizacja sieci wodociągowej.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD w ROD „Polana” w Bydgoszczy, na podstawie § 64 pkt 8 Statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD postanawia:

§ 1

Przyjąć do realizacji na lata 2024-2030 zadanie inwestycyjne pod nazwą:  modernizacja sieci wodociągowej.

§ 2

Przewidywany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 1 497 350,00 zł.

§ 3

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 4

 1. Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania, ponoszoną przez działkowca w części przypadającej na jego działkę ustala się w kwocie:

50,00 zł na rok na rok 2024,

300,00 zł na rok na rok 2025,

300,00 zł na rok na rok 2026,

300,00 zł na rok na rok 2027,

300,00 zł na rok na rok 2028,

300,00 zł na rok na rok 2029.

 • Łączna wysokość partycypacji ponoszona przez działkowca w części przypadającej na jego działkę wynosi 1.550,00 zł.
 • Kwoty należy wpłacić na rachunek bankowy ROD w terminach do 30 grudnia każdego roku wskazanego w § 4.

§ 5

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa w § 4.

§ 6

Realizacja zadania może być podjęta po spełnieniu przez Zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych, oraz zabezpieczeniu jego finansowania.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WNIOSEK

Zarządu ROD „POLANA” w Bydgoszczy

na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „modernizacja sieci wodociągowej”.

 1. Charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz
  z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót:

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje:

 • Odtworzenie stanu pierwotnego przy zastosowaniu wyrobów innych niż użyto podczas budowy.
 • Istniejąca, ponad 45-letnia instalacja wodociągowa wykonana jest z różnych materiałów. Są to rury azbestowe, stalowe i gazowe ze szwem.
 • Tylko na przełomie 5 ostatnich lat koszt usuwania awarii sieci wyniósł ponad 64 000 zł.
 • Działkowcy wielokrotnie zgłaszali problemy z jakością wody, zwłaszcza jej kolorem.
 • Podczas prac ziemnych związanych z budową sieci kanalizacyjnej istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia i rozszczelnienia instalacji wodociągowej, co skutkować będzie częstymi awariami i brakiem dopływu wody do działek.
 • Sugestią inspektora nadzoru zatrudnionego przy budowie przyłączy kanalizacyjnych, dobrym rozwiązaniem przy okazji prac ziemnych kanalizacyjnych w alejkach ogrodowych jest równoczesna wymiana sieci wodociągowej na nową instalację z rur PE.
 • Koszty tej wymiany byłyby pomniejszone o prace związane z wykopem, transportem urobku i zasypaniem wykopu.
 • Już w 2014 r. zarząd ogrodu wykonał kosztorys szacunkowy modernizacji sieci instalacji wodociągowej na rury stalowe ocynkowane. Według średnich cen obowiązujących w 2014 roku była to kwota
  8 197 205,30 zł.
 • Na podstawie inwentaryzacji sieci wodociągowej dokonanej na mapach do celów projektowych dot. instalacji kanalizacyjnej z 2021 r. ustalono, że obecna instalacja składa się z następujących odcinków:
  • Ø 200 =    526 mb,
  • Ø 150 =    725 mb,
  • Ø 100 = 1.886 mb,
  • Ø   80 = 2.566 mb,
  • Ø   65 = 4.085 mb,
  • Ø   32 = 5.215 mb.
  • 27 szt. zasuw wodnych,
  • 12 szt. hydrantów Ø 80.
 • Planuję się do wykonania :
  • wodociąg PE Ø 160 =    236 mb,
  • wodociąg PE Ø 110 = 9.552 mb,

łączna długość wodociągu w alejkach – 9 788 mb, plus:

 • odgałęzienia do działek PE Ø 32 – 2 233 mb, (około 3,5 mb/działkę),
  • nowe podejścia do zasuw i hydrantów.
 • Przewidywany czasookres i termin realizacji:  lata 2024 –  2030 r.
 • System realizacji zadania (w odniesieniu do całości lub elementów obiektu):
 • gospodarczy,
 • zlecony,
 • mieszany
 • Przewidywany koszt zadania w zł:  ………………………………………..1 497 350,00 zł.
 • Przewidywane źródło finansowania:
 • środki własne ROD ……………………………………..……………………… 210 000,00  zł,
 • dotacje jednostek samorządu terytorialnego ……………..………..……….. 0,00  zł,
 • dotacje organów wyższych PZD …………………..…………………..… 300 000,00 zł,
 • dotacje z innych źródeł, w tym funduszy europejskich i krajowych..  0,00 zł,
 • pożyczka z funduszu samopomocowego PZD …………………..…………… 0,00 zł,
 • środki z partycypacji finansowej działkowców: ……………….… 987 350,00 zł
 • nie przewiduje się prac działkowców na rzecz ww. zadania inwestycyjnego.

UCHWAŁA Nr  19/2024

Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD

 w ROD „POLANA” w Bydgoszczy z dnia 06.04.2024 r.

w sprawie preliminarzy finansowych na 2024 rok.

 Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD w ROD „Polana”, na podstawie § 64 pkt 6 statutu PZD, postanawia:

§ 1

Przyjąć następujące preliminarze finansowe ROD na 2024 rok:

 1. Preliminarz finansowy działalności statutowej, zamykający się po stronie:
 2. przychodów kwotą                                          369 146,49 zł
 3. kosztów kwotą                                                369 146,49 zł
 4. rezerwę stanowi                                               12 705,52 zł
 • Preliminarz funduszu rozwoju ROD:
 • bilans otwarcia                                                 3 454 035,28 zł
 • planowane przychody                                      2 153 023,42 zł
 • planowane koszty                                            3 539 045,32 zł
 • planowany stan na 31.12.2024 r.                     2 068 013,38 zł
 • Preliminarz funduszu oświatowego:
 • bilans otwarcia                                                 2 311,12 zł
 • planowane przychody                                      900,00 zł
 • planowany stan na 31.12.2024 r.                     3 211,12 zł

§ 2

Preliminarze finansowe stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.