ROD Polana Bydgoszcz Aktualnosci Rozwój zielonej infrastruktury – dofinansowanie z UE

Rozwój zielonej infrastruktury – dofinansowanie z UE

Dnia 29 listopada 2022 r. działająca na podstawie pełnomocnictwa substytucyjnego PZD komisja doraźna w składzie:

  1. Anna Wojewódzka – prezes Zarządu ROD „Polana”,
  2. Krzysztof Smoczyk – pierwszy wiceprezes Zarządu ROD „Polana”,
  3. Maria Kalaczyńska – członek Zarządu ROD „Polana”,

wystosowała do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddziału Regionalnego w Toruniu wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu:

„Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

w ramach działania 2.5, Oś Priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Celem projektu jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych.

Nasz projekt nosi tytuł:

„Sadzimy zieloną przyszłość”
z myślą o zdrowiu i życiu mieszkańców.
Utworzenie skweru edukacyjnego z nasadzeniami rodzimej roślinności.
Zagospodarowanie placu zabaw w rejonie II na działce ewidencyjnej nr 36/106.
Nasadzenie nowych szpalerów żywopłotów na placach zabaw dla dzieci i placu na odpady.
Zakup stalowego filtra ciśnieniowego typu FCP7 wraz z mieszaczem wodno-powietrznym do stacji uzdatniania wody.

21 grudnia 2022 roku otrzymaliśmy informację o pozytywnym wyniku oceny formalnej wniosku o przyznanie grantu. W wyniku oceny przeprowadzonej w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne wniosek uzyskał 37 punktów.  Wnioskowana kwota grantu w wysokości 150.000,00 zł została przyznana w całości.

Ogłoszenie wygaśnie: 17.02.2025, 9:15

Related Post

Utylizacja oponUtylizacja opon

Ostatnio Ogród zmaga się z problemem wyrzuconych na teren śmietnika opon, dla Ogrodu jest to zarówno poważny, jak i kosztowy problem, a przecież jest na to bardzo prosty sposób: każdy